Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Alarmujúce informácie Štátnej ochrany prírody. Počet hlucháňov hôrnych sa na Slovensku extrémne znížil

Populácia hlucháňa hôrneho poklesla na Slovensku o viac než 70 percent. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Populácia hlucháňa hôrneho na Slovensku poklesla za posledné štyri desaťročia o viac než 70 percent. Štátni ochranári zbierajú trus hlucháňa, aby zistili jeho aktuálnu početnosť. Uviedla Štátna ochrana prírody.

 

Hlucháň hôrny je v Červenom zozname vtákov Slovenska zaradený medzi silne ohrozené druhy. “Dlhodobý negatívny trend vývoja populácie sa prejavuje aj na menšom počte kohútov na tokaniskách, prípadne neobsadení tradičných tokanísk,” zhodnotili ochranári. Predpokladaná veľkosť hniezdnej populácie predstavuje 250 až 450 tokajúcich samcov. V územiach Natura 2000 je to 200 až 400, priblížili. Príčinami znižovania početnosti hlucháňa v karpatských lesoch môže byť rovnorodosť lesov na veľkých plochách, odlesňovanie vhodných biotopov, zmena ich štruktúry, vplyv klimatickej zmeny, strata genetickej premenlivosti či tlak predátorov. Štátna ochrana prírody chce získať poznatky o aktuálnej početnosti a vývoji populácie hlucháňa hôrneho. Bude tiež mapovať kvalita jeho biotopu. Po zbere hluchánieho trusu bude prebiehať analýza DNA vzoriek. “Najpresnejšie údaje je možné získať práve s využitím analýzy DNA, na základe ktorej bude možné jednoznačne stanoviť početnosť populácie druhu v sledovaných územiach,” priblížili ochranári.

 

Populácia hlucháňa hôrneho poklesla na Slovensku o viac než 70 percent. ZDROJ: archív zoznam.sk

Doplnili, že na zabezpečenie dlhodobej udržateľnej populácie hlucháňa sa vyžaduje prijatie preventívnych opatrení na ochranu jeho biotopov. Je podľa Štátnej ochrany prírody potrebné zastaviť ich stratu, zabezpečiť ich prepojenie a ochranu, zvýšiť kvalitu a rozlohu biotopov či obmedziť predáciu. Realizovať by sa tiež mali opatrenia praktickej starostlivosti tak, aby sa uplatnil aktívny manažment. Hlucháň uprednostňuje ihličnaté nízko zavetvené stromy a bohatú pozemnú vegetáciu, ako napríklad čučoriedky či iné bobuľovité kry. “Optimálne podmienky nachádza predovšetkým v starých 80- až 250-ročných prirodzených horských lesoch pralesovitého typu s hlavným zastúpením smreka, jedle, buka, javora, prípadne jarabiny,” poukázali štátni ochranári. Medzi biotopy hlucháňa hôrneho zaraďujú aj tokaniská, ktoré predstavujú skupiny stromov na rozhraní porastov, na okraji rúbanísk alebo v lesných priesekoch. Hlucháň hôrny je predmetom ochrany v dvanástich chránených vtáčích územiach, uzavrela Štátna ochrana prírody.