Regióny Bratislava

Bratislavská Petržalka hľadá nového miestneho kontrolóra. Vypočuje kandidátov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – O post nového miestneho kontrolóra v bratislavskej Petržalke sa uchádza desať kandidátov, medzi nimi aj súčasný kontrolór Stanislav Fiala. Verejné vypočúvanie kandidátov formou videokonferencie sa uskutoční 4. februára. Nového kontrolóra by malo voliť na najbližšom rokovaní miestne zastupiteľstvo, na jeho zvolenie bude potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.

 

Verejné vypočutie prihlásených uchádzačov bude k dispozícii online na webovej stránke www.zastupitelstvo.sk. Zapojiť doň sa môžu aj občania, ktorí sa môžu vopred prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy info@petrzalka.sk. Potrebné je uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail, urobiť tak môžu do dňa konania sa verejného vypočúvania.

Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom. Svojou kontrolnou činnosťou prispieva k transparentnosti v rozhodovaní. Do jeho pôsobnosti patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií a tiež napríklad kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu či člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.

Súčasnému kontrolórovi sa v marci končí šesťročné funkčné obdobie.