Ďalší infarkt pre peňaženky! Za dovezené auto zaplatíte TISÍCE eur

BRATISLAVA – Aj keď sa predaj motorových vozidiel na Slovensku, najmä nových, oproti minulým rokom výrazne spomalil, stále sa autá kupujú a predávajú. Či už priamo na Slovensku alebo dovezené zo zahraničia. Aj preto je dôležité vedieť, čo všetko a aké doklady či potvrdenia musí záujemca o nové auto predložiť na polícii pri prihlásení alebo odhlásení vozidla. Vrátane poplatkov.

 

Najjednoduchšie je, ak si kúpite nové auto, ktoré vám na dopravnom inšpektoráte prihlási autorizovaný predajca. Ak ste si vozidlo doviezli zo zahraničia, musíte si ho prihlásiť sami. Prihlásenia dovezeného vozidla zo zahraničia trvá približne mesiac. Ako informuje financnykompas.sk vlastník nového vozidla je povinný ho prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí, pritom musí uviesť, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ. „Od 1. decembra 2019 môžete prihlásenie novo zakúpeného vozidla do evidencie urobiť elektronicky bez fyzickej návštevy dopravného inšpektorátu. Doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom Vám zašlú na adresu prevádzkovateľa vozidla. Pri prihlásení nového vozidla nie je potrebná obhliadka vozidla,“ uvádza financnykompas.sk. Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom. Na prihlásenie vozidla potrebujete nasledujúce tlačivá.

 • osvedčenie o evidencii časť II vydané výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva
 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz)
 • potvrdenie o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo zakúpené cez leasing
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite), tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby

 

Pri prihlasovaní a odhlasovaní motorového vozidla, ako aj pri jeho kúpe musíte predložiť viacero dokladov. ZDROJ: TASR

Prihlásenie vozidla zo zahraničia

Zložitejšie to je, ak prihlasujte auto dovezené zo zahraničia. „Každé dovezené vozidlo musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne. Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie  vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí,“ konštatuje financnykompas.sk. Na prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia potrebujte.

 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
 • doklad okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • v prípade, ak ide o dovoz doposiaľ neevidovaného vozidla a ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla
Pokračovať na ďalšej strane

Viac o téme: cestovanie, doklady, doprava, kúpa, motorové vozidlá, odhlásenie vozidla, poistenie, predaj, prihlásenie vozidla, ŠPZ, STK, technický preukaz

Súvisiace články