Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Nesúhlasíte s pitvou? Môžete ju odmietnuť, ale sú výnimky, kedy sa pitva musí vykonať

Pitvu možno počas života odmietnuť, vlani o to požiadalo 91 ľudí. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Pitvu je možné počas života odmietnuť, vlani o to požiadalo 91 ľudí. Celkovo úrad eviduje 1755 takýchto žiadostí. Vyplýva to zo správy o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za minulý rok.

 

Právo na odmietnutie si môže občan (alebo jeho zákonný zástupca) uplatniť na úrade na príslušnom formulári, ktorý je publikovaný na oficiálnej stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Pitvu nemožno vykonať, ak osoba alebo jej zákonný zástupca pitvu počas života osoby odmietli (§ 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Odmietnutie pitvy musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu. Formulár (podpis) nie je potrebné notársky overiť. Úrad po doručení formuláru „Oznámenie o odmietnutí pitvy“ zasiela potvrdenie o jeho zaevidovaní. Oznámenie o odmietnutí pitvy sa doručuje úradu v písomnej forme.

Ak bola pitva odmietnutá, možno ju napriek tomu vykonať:

  • pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie
  • pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami
  • pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná
  • pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala
  • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu
  • v prípadoch násilnej smrti
  • z dôvodov ustanovených Trestným poriadkom

 

Súdno-lekárske a patologicko-anatomické pracovisko. ZDROJ: TASR

Pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho lekárstva a môže sa vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti, ak osoba pitvu neodmietla. Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu, len ak ide o odobratie orgánov na účely transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov. O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. K pitevnému protokolu sa pripojí správa o odbere orgánov alebo tkanív, ak sa takýto odber uskutočnil.

Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý:

  • bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho
  • vykonal u mŕtveho odber orgánov
  • vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie