Regióny Bratislava Ružinov

Ružinovská poslankyňa Barancová tvrdí, že spracovanie grantov odsúval úrad mestskej časti

BRATISLAVA/RUŽINOV – Na poslednom miestnom zastupiteľstve Ružinova poslanci schválili granty takmer za 140 000 Eur. K téme sme vyspovedali bývalú predsedníčku grantovej komisie, poslankyňu Máriu Barancovú.

Ružinovčan.sk: Vedeli by ste bližšie vysvetliť, prečo ste nakoniec podali abdikáciu na post predsedníčky grantovej komisie? 

Mária Barancová: Vytvoriť  Grantový program pre Ružinov v roku 2011, ktorého som iniciátorkou, sa stretol s mimoriadne úspešným ohlasom nielen u poslancov, ale i občanov. Pri tvorbe celého systému som vychádzala z podstaty iniciovať záujem obyvateľov o veci verejné a spolupodieľať sa na rozvoji svojej mestskej časti. Počas existencie grantového programu  sme podporili kreatívne a zmysluplné aktivity v Mestskej časti Ružinova, ktoré pomohli rozvíjať a obnovovať komunitný život občanov, zlepšovať kvalitu života a životný priestor, podporovať odstraňovanie bariér medzi rôznymi skupinami obyvateľov, aktivizovať rôzne voľnočasové aktivity a prispievať k tvorivosti tých, ktorým záleží na rozvoji ich domova- Ružinova.

26.januára 2018 som nie celkom komformne pristúpila k prevzatiu predsedníctva grantovej komisie. Dlhodobo sme v grantovej komisii zápasili s problémom absencie pracovníka úradu, ktorý vo svojej agende vybavuje, spracováva a vyhodnocuje granty po administratívno-formálnej stránke  a posúva do hodnotiaceho kola alebo vyraďuje granty z hodnotenia, ktoré nespĺňajú dané kritériá vyhlásené v grantovej výzve.

Môj osobný apel starostovi zabezpečiť  vhodné a náležité podmienky sa nestretol s dostatočným porozumením a agenda spracovávania grantov sa odsúvala, hoci grantová výzva bola vyhlásená. Počas môjho štvormesačného pôsobenia sa objavovali rôzne procesné nejasnosti a nedostatky zo strany úradu.

Som presvedčená, že v tak zložitej a náročnej komisii, kde proces si vyžaduje absolútnu transparentnosť, objektívnosť a servis zo strany úradu, sú neprijateľné pre mňa nejaké dočasné podmienky a „možno to niekto spracuje“, pričom doteraz nie je prijatý zamestnanec.

Úrad je vyhlasovateľom Grantovej výzvy, je nevyhnutnou povinnosťou úradu zabezpečiť vhodné a ničím nespochybniteľné podmienky pre obsahové hodnotenie grantov, lebo to je práca poslancov, administratívno-formálne náležitosti zabezpečuje úrad.

Ružinovčan.sk: Prečo tak dlho trvalo rozhodnutie grantovej komisie a viete povedať niečo bližšie k tomu, ako sa rodila dohoda komisie na predložených grantoch? Na rokovaní zastupiteľstva zaznelo, že bola plná emócií.

Mária Barancová: Pri vyhodnocovaní grantová komisia ako kolektívny orgán sa riadila všeobecne záväzným nariadením o grantoch a dotáciách, o štatút grantovej komisie, o internú smernicu, ktorou sa vymedzuje proces a kompetencie Miestneho úradu a grantovej komisie a o podmienky aktuálnej výzvy.  Vyhodnocovanie prebiehalo v troch kolách, v úvode hodnotiaceho kola nemala grantová komisia k dispozícii všetky spracované žiadosti , takže sme museli čakať na vyhodnotenie úradom.

Hodnotenie prebiehalo demokraticky schváleným spôsobom väčšiny poslancov, spravodajca zo skupinky hodnotiteľov predstavil grant, jeho priority, na základe hodnotiacich kritérií navrhol výslednú známku z hodnotiacej stupnice a o každom grante sa hlasovalo. Proces náročný na čas, takže preto aj dlhšie rozhodovanie. Avšak počas zasadaní sa vyskytovali rôzne problémy a výmeny názorov, aj ostrejšie medzi poslancami, mnohé nedorozumenia pramenili ešte z predchádzajúcich rokov. Riešili sme sťažnosť žiadateľky o grant, ktorá v sťažnosti udávala, že priložila všetky prílohy a úrad ju vyradil z hodnotenia. Jeden z poslancov začal nedôverovať procesu prijímania žiadosti v podateľni, spochybnil prijímanie žiadostí na úrade. Z dôvodu časovej obmedzenosti práce pani tajomníčky/ granty sú len jej pridružená práca/ sme nemali k dispozícii zápisnice a tie sa „rodili“ ozaj ťažko.

Ružinovčan.sk: Čo si myslíte o tom, že poslanec Adamec vyjadril nedôveru grantovej komisii?

Mária Barancová: Som prekvapená výrokom pána Adamca, snáď myslel, len k niektorým členom nemá dôveru, pretože bol detailne informovaný o dianí na komisii s mojím rozhodnutím abdikovať z postu predsedníčky grantovej komisie.

Ružinovčan.sk: Myslíte si, že grantový program, ako je nastavený, je správne nastavený? Máme na mysli najmä to, či podľa vás nejde len o peniaze, ktoré sú z rozpočtu mestskej časti vyčlenené pre poslancov na rozdávanie?

Mária Barancová: Grantový program je originálny, prospešný a má hmatateľné výsledky pre obyvateľov Ružinova.

Všeobecne záväzné nariadenie prešlo počas rokov 2014-2017 mnohými zmenami a som presvedčená, že urgentne potrebuje prepracovať  práve preto, aby sa minimalizovalo podozrenie, že poslanci len rozdávajú. Nejde “len” o rozdávanie peňazí poslancami, ale o podporu veľmi kvalitných projektov od Ružinovčanov, ktoré prinášajú svoje výsledky a celá ružinovská verejnosť sa o tom môže na mnohých miestach v Ružinove, v školách či krúžkoch presvedčiť.

Som presvedčená, že model grantovej komisie v rukách poslancov je správny, lebo 7 členná zostava poslancov z rôzneho politického spektra prináša väčšiu objektivitu a garanciu správneho návrhu rozhodnutia, o konečnom rozhodnutí pridelenia finančných prostriedkov jednotlivým žiadateľom sa hlasuje v miestnom zastupiteľstve.

Rozhovor bol autorizovaný.

FOTO: fb/Mária Barancová