Slováci, POZOR na mastnú POKUTU až 3000 eur! Poslanci rázne zmenili pravidlá: Čelia ostrej KRITIKE, minister REAGUJE

BRATISLAVA – Mnohí sa v tomto období snažia skrášliť svoje záhrady. Hoci si možno myslíte, že na svojom pozemku si môžete robiť, čo chcete, nie je tomu tak. Mastná pokuta vám hrozí za spílenie stromu. Poslanci ale novelou výrazne zmenili pravidlá.

Strom, ktorý chcete vyrúbať, musí byť riadne označený a musíte mať právoplatný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody. V zastavaných oblastiach o povolení výrubu rozhoduje obec, mimo zastavaných území rozhoduje o výrube okresný úrad. Odstránenie chránených drevín musí schváliť Ministerstvo životného prostredia SR.

Ako upozorňuje denník Pravda, bez povolenia vám hrozí pokuta až 3 319,98 eur pre fyzické osoby a 23 235,74 eur pre právnické osoby, nezávisle na tom, či sa výrub uskutoční na vlastnom pozemku.

Súhlas ste doteraz nepotrebovali, ak sa to týkalo stromov s obvodom kmeňa do 40 cm vo výške 130 cm nad zemou. Ďalej krovitých porastov do 10 m² v zastavaných územiach alebo do 20 m² mimo nich. Rovnako sa to týkalo aj ovocných drevín, ak sa nové dreviny vysadili do 18 mesiacov od výrubu.

V prípade, že vám v záhrade rastie strom s obvodom kmeňa do 80 cm, ten tiež môžete vyrúbať bez povolenia. Rovnako sa to týka aj stromov, ktoré ohrozujú zdravie, život alebo majetok.

Prichádza zmena

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá výruby zjednoduší.

Po novom sa nebude vyžadovať súhlas na výrub na stromy s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce.

Takisto sa súhlas na výrub nebude vyžadovať na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie, na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie.

Súhlas na výrub sa nebude vyžadovať ani na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m², ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.

Rovnako bude možné bez povolenia odstrániť krovité porasty, ak rastú vo viniciach, a to na účel výsadby nového viniča alebo ak rastú na svahom tvorenom medziradí ovocných sadov a viníc.

Kedy bude súhlas na výrub potrebný?

V prípade, že drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, bude povinné to písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže do výrubu zasiahnuť len do 15 pracovných dní.

Súhlas bude potrebný aj v prípade, ak takáto drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce, voľne prístupných miestach pre verejnosť alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje či remízy.

Kritika zo strany starostov a miest

Novelu zákona kritizovali viacerí starostovia mestských častí Staré Mesto, Nové Mesto a Lamač Matej Vagač, Matúš Čupka a Igor Polakovič. Podľa nich dramaticky mení výrubové konanie, výrazne ohrozuje životné prostredie v mestách a obciach i kvalitu a množstvo stromov v zastavaných územiach. Upozorňujú na dramatický vplyv novely na životné prostredie a biomasaker aj v mestách.

Nesúhlas vyjadrila aj Únia miest Slovenska (ÚMS) s prijatou novelou. Podľa ÚMS novela vychádza v ústrety developerom, čo môže viesť k nekontrolovanému výrubu stromov v mestách a prímestských oblastiach bez náhrady. 

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii zdôraznilo, že novela sa na mestskú zeleň či parky nevzťahuje. ,,Envirorezortom pripravená novela zákona sa nevzťahuje na parky, cintoríny, mestskú zeleň a ani lesy. Týka sa len trvalých trávnatých porastov, teda lúk a poľnohospodárskych pozemkov,“ skonštatoval odbor komunikácie MŽP SR s tým, že žiaden výrub nebude možný bez súhlasu vlastníka.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii uviedlo, že jednoduchšie odstraňovanie drevín má sprehľadniť krajinu, a to možno považovať „za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým, ako aj škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch“. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) pomôže právna úprava zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska, biodiverzitu aj starostlivosť o krajinu. Podotýka, že biomasaker sa deje v súčasnosti, keď invazívne druhy burín a kríkov ničia krajinu. 

Viac o téme: dreviny, Ministerstvo životného prostredia SR, pokuta, výrub

Súvisiace články