Regióny Bratislava Top

TVRDÁ HRA PRÁVNIKOV o milióny EUR a o novú športovú arénu! Investovať chcel aj legendárny hokejista Višňovský

ZDROJ: fb LBG Aréna

BRATISLAVA – Právny spor okolo novej multifunkčnej športovej haly v bratislavskej Rači eskaluje. LBG Aréna, ktorá už mala byť postavená pred niekoľkými rokmi nemá aktuálne vykopanú ani len jamu na základy. Investícia za viac ako 5 miliónov EUR je mŕtvom bode a vyzerá to, že tak skoro sa ani stavať nezačne.

 

Mal to byť veľký projekt, do ktorého bol zainteresovaný aj legendárny hokejista Ľubomír Višňovský. Po administratívnych prieťahoch, byrokracii a množstve právnych sporov z projektu napokon vycúval, no boj o novú arénu stále pokračuje. Na súdoch a v právnych kanceláriách. Neuralgickým bodom je spor medzi investorom projektu LBG Arény a BMX klub Rača, ktorý využíva pozemky v blízkosti, kde má stáť nová hala. Problémov je totiž viacero. Či už sú to rôzne vlastnícke vzťahy, odvolania či dovolania BMX klubu Rača alebo predbežné súdne opatrenia, ktoré celú výstavbu zastavili. Patová situácia je nepríjemná pre všetkých, ale najmä pre investora, ktorý podpísal nájomnú zmluvu na 30 rokov, no už viac ako päť rokov sa okolo realizácie LBG Arény nič nedeje. Aspoň nie v teréne. Bude alebo nebude nová multišportová aréna v bratislavskej Rači?

O vyjadrenie k problémom okolo LBG Arény sme preto požiadali predsedu BMX klubu Rača Mikuláša Rapčana, ktorý je v spore s investormi LBG Arény.

Aké je vaše aktuálne stanovisko k situácii okolo výstavby LBG Arény v Rači a kde je hlavný problém vášho sporu s investormi LBG Arény?

– Mestskej časti Bratislava-Rača boli zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy zverené pozemky v športovom areáli Černockého/Hečkova s explicitnou podmienkou zachovania existujúcej BMX dráhy a to na základe uznesenia č. 1413/2014 v znení uznesenia č. 1640/2014 a č. 301/2015. Hlavný (a jediný) problém “sporu” BMX klubu Rača s investorom spočíva v investorovej snahe zlikvidovať existujúcu BMX dráhu v danej lokalite, ktorú hl. mesto, ako majiteľ pozemkov zverených mestskej časti Bratislava-Rača, požadovalo pri zverení pozemkov zachovať. Hlavný a zásadný problém vo veci ako takej vznikol hneď na začiatku tým, že pozemky pod BMX dráhou boli nezmyselne prenajaté spoločnosti LBG aréna s.r.o. – napriek tomu, že LBG aréna má mať s BMX dráhou spoločné len to, že ju má zachovať (teda sa jej má svojím projektom jednoducho vyhnúť) a napriek tomu, že v čase schvaľovania nájomnej zmluvy mestská časť odignorovala žiadosť BMX klubu Rača o prenájom pozemkov pod BMX dráhou. BMX klub Rača sa tým dostal do úplného područia investora, ktorý si môže klásť de facto ľubovoľné (likvidačné) podmienky čo sa týka podnájmu pozemkov pod BMX dráhou BMX klubu Rača — čo aj robí, pretože je v ekonomickom záujme investora dosiahnuť likvidáciu BMX dráhy a dostať sa tak k ďalším pozemkom na svoju podnikateľskú činnosť. BMX klub Rača nikdy nebol proti samotnému projektu multifunkčnej športovej haly, avšak za podmienky zachovania existujúcej BMX dráhy.

 

Areál na Černockého ulici. ZDROJ: Google maps

Investor LBG Arény má právoplatné stavebné rozhodnutie aj podpísanú nájomnú zmluvu k výstavbe multifunkčného komplexu. Nepovažujete obštrukcie z vašej strany za účelové?

– Položená otázka pôsobí dosť tendenčne — vopred postulujete existenciu “obštrukcií” zo strany BMX klubu Rača a zároveň sugestívne podsúvate ich účelovosť — ale najmä vychádza z Vášho predchádzajúceho tvrdenia, ktoré je v rozopre s objektívnou skutočnosťou. Dňa 2.11.2020 došlo k zániku právoplatnosti stavebného povolenia na tzv. hlavnú stavbu LBG arény, nakoľko v zmysle stavebného zákona, ak stavebník nezačne s reálnym vykonávaním stavebných prác do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (ktoré v tomto prípade nastalo 1.11.2018), stavebné povolenie sa stáva neplatným (ak stavebné povolenie nestanovuje inú lehotu, čo v tomto prípade nestanovuje). V čase do 2.11.2020 (a ani o viac ako týždeň neskôr) v danom priestore nebol ani len osadený stavebný plot či označenie stavby, a teda do daného termínu nikto žiadnu stavbu ani nemohol začať a pochopiteľne, ani nezačal. Dovoľujeme si Vás odporučiť na stavebný úrad MČ Bratislava-Rača s otázkou, či stavebník vôbec oznámil začiatok stavby a kedy (aj keď oznámenie stavby samotné nie je začatím stavby). Vo veci neoprávneného uskutočňovania stavieb činnosti LBG aréna (už po expirácii stavebných povolení) bolo, z dôvodu ničenia časti BMX dráhy stavebníkom, voči spoločnosti LBG aréna s.r.o. podané trestné oznámenie (viď príloha), ktoré je, pokiaľ je nám známe, v štádiu vyšetrovania. Čo sa týka nájomnej zmluvy medzi mestskou časťou Bratislava-Rača a spoločnosťou LBG aréna, s.r.o., po konzultácii s právnikom sa domnievame, že táto je neplatná, o.i. z dôvodu obchádzania zákona. Aj v hypotetickom prípade, že by táto zmluva bola platná, došlo zo strany spoločnosti LBG aréna s.r.o. k takým zásadným porušeniam zmluvy, že mala byť už dávno vypovedaná. Napríklad v zmysle uvedenej zmluvy (bod 5.1 zmluvy) mal investor odovzdať stavbu do užívania do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebných povolení (potrebných na začatie stavby), pričom posledné z nich nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2019, t.j. dňa 3.1.2021 už mali byť všetky stavby hotové a skolaudované! Investor porušil aj ďalšiu kľúčovú zmluvnú povinnosť v zmysle bodov 5.1 a 5.3 nájomnej zmluvy, keďže v zmluve uvedená banková záruka expirovala už 5.11.2017 a v súčasnosti nemáme vedomosť, že by existovalo akékoľvek zabezpečenie, že si investor splní svoje záväzky. K vašej otázke: BMX klub Rača nerobí žiadne obštrukcie, a už vôbec nie účelové. Snaží sa iba zabrániť likvidácii viac ako 30 rokov existujúceho a fungujúceho športoviska BMX dráhy v Rači, ktorého zachovanie stanovilo ako podmienku mesto Bratislava ako majiteľ daných pozemkov (viď vyššie uvedené uznesenia mestského zastupiteľstva). Bohužiaľ spoločnosť LBG aréna s.r.o. robí všetko pre likvidáciu tohto športoviska, aj keď verejnosti prezentuje opak.

 

ZDROJ: fb BMX klub Rača

Je možné spor medzi BMX klub Rača a investormi LBG Arény ukončiť zmierom, za akých podmienok a v akom časovom horizonte?

– Žiadny spor medzi BMX klubom Rača a investormi LBG arény by (zo strany BMX klubu Rača) neexistoval, a ani nebude existovať, ak LBG aréna s.r.o. začne jednoducho rešpektovať zverovaciu podmienku hl. mesta SR Bratislava, že “existujúca BMX dráha bude zachovaná” a taktiež prestane s praktikami, ktoré si investor priniesol z neslávne známej nebankovky Pohotovosť. BMX klub Rača sa snažil v rámci možností vyjsť investorovi v ústrety (napriek tomu, že mu nič také uznesenie mesta neukladá) avšak po mimoriadne nekorektnom správaní investora (napríklad aj v podobe “zlomyseľností” v podobe zaparkovania bagra na BMX dráhe deň pred pretekmi alebo v podobe iniciovania súdneho sporu cez nastrčenú spoločnosti Ručiteľ, s.r.o., ktorá je personálne prepojená s investorom (dôkazy poskytneme na vyžiadanie), alebo v podobe úmyselného nerešpektovala nariadeného a vykonateľného neodkladného opatrenia, čím spoločnosť LBG aréna s.r.o. ohrozila realizáciu pretekov BMX v júni 2021), nechceme mať s týmito ľuďmi nič spoločné. Zjavným riešením by bola separátna nájomná zmluva mestskej časti s BMX klubom Rača, čo sa týka pozemkov pod BMX dráhou v správe mestskej časti, čo by si však vyžadovalo vôľu obce.