Regióny Bratislava Top

Valla obviňujú z protiprávneho konania! Odhalili sme ďalšie skutočnosti o výstavbe petržalskej električky

Primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Vajatanie bratislavského magistrátu v prípade projektu výstavby petržalskej električky zrejme nekončí. Redakcia zregionu.sk má k dispozícii list, ktorý adresovala jedna z firiem, ktorá na projekte spolupracovala priamo primátorovi Matúšovi Vallovi. Spomínajú sa v ňom vážne obvinenia, či nevýhodná zmluva. Spoločnosť chce dokonca z postupu hlavného mesta vyvodiť trestnoprávne dôsledky. Bratislavský magistrát sa voči vyjadreniam bráni, stále však neprezradil výslednú sumu o ktorú sa projekt navýši, či možný časový sklz. 

 

Najväčší samosprávny projekt hradený z fondov Európskej únie čelí ďalšej kritike. Hlavné mesto totiž musí vyčerpať balík 100 miliónov z eurofondov do konca roka 2023, inak tieto financie prepadnú. No a práve na tejto podmienke všetky komplikácie vznikajú. Podľa našich informácií zhotoviteľ bude pokračovať v prácach iba, ak sa čas výstavby predĺži o 6 mesiacov, čo by znamenalo nesplnenie termínu výstavby. Jedna firma z konzorcia zhotoviteľov najnovšie vyzýva primátora Matúša Valla, aby upustil od “protiprávneho konania“.

Remišová ukazuje prstom na Valla! Petržalská električka je jednoznačným zlyhaním bratislavského magistrátu

Primátora obviňujú z protiprávneho konania

Len pre vysvetlenie, konzorcium je súbor firiem, ktoré sú zhotoviteľmi samotného projektu. Predĺženie električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor v zmluve pomenovali ako dielo – “Nosný systém MHD 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor”. Medzi spoločnosti konzorcia patria štyri firmy, ktorými sú CEDIS s.r.o., Aldesa Construcciones Polska Sp. Z.o.o, ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. a HANT BA. Medzi bratislavským magistrátom a týmito spoločnosťami prebehli viaceré stretnutia. Spoločnosť CEDIS s.r.o. ako jedna z týchto firiem požadovala od mesta oznámenie miesta a termínu posledného stretnutia. A to z dôvodu, že podľa našich informácií na stretnutie, kde sa rokovalo o novom dodatku k zmluve nebola vôbec pozvaná. Preto vyzvala primátora Matúša Valla, aby citujeme, „upustil od protiprávneho konania a zdržal sa rokovania a uzavretia dodatku k zmluve,“ len so zvyšnými troma firmami konzorcia. „Takéto konanie je v rozpore so zmluvou o dielo, zákonom o verejnom obstarávaní a judikatúrou Súdneho dvora EÚ,“ adresovala spoločnosť v liste primátorovi s tým, že sa nestotožňuje s predloženými nárokmi zvyšných zhotoviteľov. Ich akceptáciou by totiž podľa CEDIS s.r.o. mohlo dôjsť k neoprávneným výdavkom na strane objednávateľa a aj možným postihom zo strany Európskych spoločenstiev.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Zdroj: SITA / Branislav Bibel

Spoločnosť CEDIS ďalej v liste, ktorý ma redakcia zregionu.sk k dispozícii, upozornila bratislavský magistrát na to, že napriek tomu, že vystúpila z konzorcia firiem a už nie je účastníkom združenia NS MHD PETRŽALKA má právo sa ďalej na stretnutiach zúčastňovať. „Spoločnosť CEDIS s.r.o. dáva primátorovi do pozornosti, skutočnosť, že účasť alebo neúčasť spoločnosti v združení NS MHD PETRŽALKA nie je podmienená súhlasom alebo nesúhlasom Mesta Bratislava a Mesto Bratislava nie je oprávnené vyjadrovať sa k zloženiu združenia na strane zhotoviteľa,“ upozornila firma vedenie mesta. Ďalej dodala, že uzavretie akéhokoľvek dodatku k zmluve o petržalskej električke bez jej účasti bude porušením povinností Mesta Bratislava a spoločnosť si bude nárokovať na náhradu škody. „V prípade, ak Mesto Bratislava.. bude naďalej porušovať povinnosti vo vzťahu k spoločnosti CEDIS s.r.o.. bude uplatňovať svoje legitímne nároky, vrátane obrátenia sa na príslušné orgány na posúdenie prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti konkrétnych osôb a možnej medializácie postupu Mesta Bratislava..,“ uzavrel jeden z bývalých členov konzorcia v liste primátorovi, pod ktorým je podpísaný konateľ spoločnosti Jozef Miček.

Čo vyrokovali?

Redakcia zregionu.sk má k dispozícii okrem listu, ktorý jeden zo zhotoviteľov primátorovi adresoval aj výstupy zo spomínaného stretnutia na ktorom sa rokovalo o novom dodatku k zmluve a firma naň nebola pozvaná, čo potvrdzuje aj priložený zoznam prítomných. Firmy žiadali napríklad o skrátenie splatnosti faktúr, úradu nákupného materiálu pred realizáciou, ale najmä predĺženie výstavby o šesť mesiacov.

Záznam zo stretnutia konzorcia firiem a bratislavského magistrátu, ktoré sa uskutočnilo 31. mája.

Magistrát reaguje

Mesto potvrdilo, že skutočne list od jednej z firiem konzorcia na magistrát dorazil. „..Hlavné mesto obdržalo list od jedného z pôvodných členov konzorcia, ktorý z konzorcia vystúpil už v apríli 2022. S ohľadom na pravidlá verejného obstarávania vystúpením tejto spoločnosti z konzorcia jej na základe zákona automaticky zaniklo aj postavenie zmluvnej strany,“ vysvetľuje hovorkyňa bratislavského magistrátu Dagmar Schmucková. Podľa jej slov vedenie ešte stále rokuje s konzorciom o využití nového metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré má kvôli rozsiahlemu zdražovaniu materiálov a energií umožniť navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek cez dodatky k zmluvám. „Tieto nové pravidlá treba zaviesť do praxe, správne nastaviť navýšenie cien a pripraviť dodatok tak, aby bol v súlade nielen s novými pravidlami, ktoré vypracoval ÚVO, ale aj s pravidlami EÚ pre čerpanie eurofondov,“ uviedla Schmucková s tým že mesto aktuálne zabezpečuje odborné posúdenie k navýšeniu cien dotknutých materiálov a dohodu na finálnej podobe dodatku k zmluve o dielo očakáva do dvoch týždňov.

Celkové náklady na výstavbu predĺženia existujúcej električkovej trate vyčíslili na 74 585 993,96 eur bez DPH. Zákazku realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD PETRŽALKA. 85% z celkovej sumy majú pokryť fondy Európskej únie, ktorých celková hodnota predstavuje 100 miliónov eur, zvyšné percentá nenávratný finančný príspevok z Ministerstva dopravy a výstavby. Magistrát podľa zdroja z prostredia výstavby vo viac ako 1000-stranovej zmluve opomenul inflačnú doložku. So zisteniami zregionu.sk sme opakovane konfrontovali mesto Bratislava. Na otázky ohľadne toho, či bola zmluva so zhotoviteľmi výhodná, o akú sumu sa výstavba predraží a hlavne na to, či je pravdou, že sa práce predĺžia o šesť mesiacov z magistrátu nereagovali. Podarilo sa nám zistiť aj to, že magistrát stále nepredložil na Ministerstvo dopravy žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, „Žiadosť .. by mala byť formálne podaná v priebehu niekoľkých týždňoch,“ uzavrela hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.

Galéria
električka, Petržalka
Trasa električky sa predĺži o 3,9 km od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Zdroj: FB Matúš Vallo má rád Bratislavu
električka, Petržalka
Takto má vyzerať nová električková trať v Petržalke. Zdroj: FB Matúš Vallo má rad Bratislavu
električka, Petržalka
Takto má vyzerať nová električková trať v Petržalke. Zdroj: FB Matúš Vallo má rad Bratislavu
električka, trať, Petržalka
Mesto Bratislava získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu električkpvej trate do Petržalky. Ilustračné foto. Zdroj: BSK
navigate_before
navigate_next

O eurofondy ešte ani nepožiadali

Zo súčasného programového obdobia je možné čerpať na projekt financie do 31.12.2023. To znamená, že v rámci súčasného programového obdobia bude možné zaplatiť výdavky, ktoré mesto Bratislava prestavia do uvedeného termínu. „V prípade nepriaznivej situácie na stavbe eurofondy neprepadnú,“ konštatuje Miriama Švikruhová z komunikačného oddelenia Ministerstva dopravy, ktoré má podľa jej slov už pripravený zoznam náhradných projektov, ktoré je možné celé alebo čiastočne financovať zo spomínaného Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v prípade, že bude zrejmé, že sa magistrátu nepodarí vyčerpať všetky finančné prostriedky do konca roka 2023. O aké projekty konkrétne pôjde však zatiaľ bližšie nešpecifikovali. „Boli by sme preto veľmi radi, keby mesto Bratislava s ministerstvom čo najskôr podpísalo zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku a aby nás informovali, akú sumu dokážu na električkovú trať v Petržalke vyčerpať do konca roka 2023, aby sme zvyšok vedeli investovať inde,“ vyzvali bratislavský magistrát z ministerstva. „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov mesto Bratislava zatiaľ nepredložilo, s jeho financovaním počítame,“ reagovali na otázky redaktorky zregionu.sk Švikruhová s tým, že stavbu monitorujú a informácie si s magistrátom vymieňajú na týždennej báze. „O predražení stavby nemáme informácie, keďže zatiaľ nemáme zmluvný vzťah s mestom Bratislava. Do rokovaní medzi mestom a zhotoviteľom ministerstvo dopravy nevstupuje,“ uzavreli z komunikačného oddelenia Ministerstva.

Električková trať v skratke

Trasa električky sa predĺži o 3,9 km od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mať celkovo 7 zastávok MHD, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. Cesta električkou od Janíkovho dvora na Šafárikovo námestie bude trvať 12 minút a v špičkových hodinách sa ráta s električkovým spojom v intervale každé dve až tri minúty. Novovybudovaná prepravná kapacita tak umožní presun až 30-tisíc cestujúcich denne v každom smere. V rámci projektu budú vybudované štyri nové mostné objekty. Jeden most bude združený pre cestnú aj električkovú dopravu na Rusovskej ceste, druhý most bude výlučne pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, tretí most výlučne pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a štvrtý most bude určený pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno.

Petržalská električka, mapa zastávok
Mapa nových zastávok, ktoré vzniknú predĺžením električkovej trate v Petržalke. Zdroj: FB Matúš Vallo má rád Bratislavu