Regióny Bratislava Zvolen Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top

ZÁSADNÉ ZMENY pre policajtov: Na uniformách už nebudú menovky, zvýšili sa právomoci aj používanie pút

Policajti už nebudú nosiť menovky na rovnošatách a zvýšili sa im právomoci. ZDROJ: FB Polícia Nitriansky kraj

BRATISLAVA – Novela zákona o policajnom zbore asi niektorých Slovákov nepoteší. Zrušia sa totiž zrušia sa menovky na rovnošatách policajtov, ktorým pribudnú aj nové represívnejšie právomoci a opatrenia. Zmení sa štruktúra policajného zboru.

 

Základnú štruktúru Policajného zboru budú tvoriť Prezídium Policajného zboru, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Podrobnejšie organizačné členenie Policajného zboru zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Zruší sa tiež povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov. “V mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov,” zdôvodnil predkladateľ novely zákona. Minister vnútra Roman Mikulec považuje novelu za dôležitú.

Zásadnú zmenu vidí v tom, že policajti už nebudú musieť nosiť menovky. „Mnohí policajti roky upozorňovali, že toto nebolo šťastné práve z dôvodu, že dochádzalo k vyhrážkam policajtov, vyhľadávali si ich podľa mien na sociálnych sieťach,” skonštatoval Mikulec. Okrem toho podčiarkol najmä zavedenie štruktúry Policajného zboru do zákona. Poznamenal, že jej zákonná úprava doteraz absentovala. “Na to bude nadväzovať aj samotná štruktúra, ktorá bude predmetom reformy, ktorú sme avizovali a ktorá postupne už prebieha v rámci prezídia Policajného zboru a bude naďalej prebiehať aj na jednotlivých útvaroch,” dodal minister.

 

puta, ruky
Policajti už nebudú nosiť menovky na rovnošatách a zvýšili sa im právomoci. ZDROJ: archív zoznam.sk

Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavedie oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 metrov. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta bude platiť aj pri hromadnom porušení verejného poriadku. Do zákona pribudne ustanovenie, že Policajný zbor je úradom na vyhľadávanie majetku. “Úlohou úradu na vyhľadávanie majetku je zjednodušenie vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť predmetom príkazu vydaného príslušným justičným orgánom na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného alebo, ak je to možné podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, občianskoprávneho konania,” vysvetlil rezort Ministerstva vnútra. Doplní sa tiež oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch.

Policajti budú po novom oprávnení požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby bude stačiť úradný záznam. Putá sa budú môcť používať i na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo ohrozuje svoj život, zdravie alebo poškodzuje majetok. Policajti budú mať tiež právo vyžadovať vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou, alebo aj na zistenie prítomnosti inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné. “Dôvodom je najmä skutočnosť, že schopnosť osoby, s ktorou policajt vykonáva úkony súvisiace s objasňovaním protiprávneho konania, napríklad výsluch, konfrontácia, rekonštrukcia, môže byť požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok ovplyvnená,” zdôvodnil rezort vnútra.

 

vazenie , cela
Policajti už nebudú nosiť menovky na rovnošatách a zvýšili sa im právomoci. ZDROJ: archív zoznam.sk

Legislatívne zmeny reflektujú i nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. “Bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci (zbrane, doklady, platobné karty). Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory,” vysvetlil rezort. V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia.