Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Dajte si POZOR! Za TOTO vám exekútor už môže zobrať VODIČÁK

Na Slovensku platí nový exekučný poriadok. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Pripravujú sa nové donucovacie opatrenia pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutia súdu alebo si neplnia uložené povinnosti. Legislatívna zmena počíta so zavedením štyroch opatrení.  

 

Aj preto by neplatiči a všetci, ktorým sú zmluvy, dohody, faktúry alebo hypotéky ľahostajné, mali zvýšiť pozornosť. Pripravujú sa nové donucovacie opatrenia pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutia súdu alebo si neplnia uložené povinnosti. Legislatívna zmena počíta so zavedením štyroch takýchto opatrení. Ide o rozšírenie možností uloženia peňažnej pokuty, zadržania vodičského preukazu a osvedčenia o evidencii vozidla i použitia technických prostriedkov brániacich užívaniu veci. Cieľom novely je efektívnejšia a rýchlejšia vymáhateľnosť nárokov v exekučných konaniach vedených najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia. 

Možnosť uložiť peňažnú, respektíve poriadkovú pokutu, pozná zákon aj v súčasnosti. Jej výška však nebola motivujúca a proces uloženia pokuty bol zdĺhavý. “Konkrétna výška peňažnej pokuty a jej súhrn je ustanovený pre porušenie konkrétnej povinnosti a môže byť pre fyzické osoby v súhrne do 30.000 EUR. Zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci má byť v zmysle zákona možné uložiť až v prípade, ak uložená pokuta nemala pre splnenie povinnosti žiadny efekt,” uvádza sa v novele. Aj tu ale platí výnimka. Pravidlo sa nepoužije, ak pôjde o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom. 

 

Na Slovensku platí nový exekučný poriadok. ZDROJ: archív zoznam.sk

Zaujímalo nás, z akého dôvodu bol schválený nový exekučný poriadok, v ktorom sa zavádzajú nové donucovacie opatrenia. „Novela Exekučného poriadku bola v legislatívnom pláne práce vlády a obsahuje viaceré ustanovenia týkajúce sa najmä nepeňažných plnení. Treba však uviesť, že novelu zákona ešte nepodpísala prezidentka republiky a keďže sa v rámci hlasovania doplnil aj jeden pozmeňovací návrh, čakáme na kompletné a úplné znenie novely,“ povedala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová. Podľa jej slov niektoré donucovacie prostriedky boli v zákone upravené aj pred danou novelou. Napríklad súd mohol na návrh súdneho exekútora uložiť poriadkovú pokutu, a to dlžníkovi alebo tretej strane, ak tá neposkytla súdnemu exekútorovi súčinnosť tak, ako ukladá Exekučný poriadok.