Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Fakty a ŠOKUJÚCA realita. Počet osobných BANKROTOV na Slovensku prudko RASTIE

Počet osobných bankrotov sa v januári medziročne viac ako zdvojnásobil. Zdroj: Glob.sk/ Peter Korček

BRATISLAVA – Úvery, pôžičky, leasingy, dlhy, splátky. Problémy Slovákov od začiatku pandémie sú ešte výraznejšie, ako tomu bolo pred rokom 2020. Neúnosná ekonomická a finančná situácia totiž množstvo Slovákov prinútila k osobným bankrotom. Nemôžu, nedokážu alebo nevedia splácať svoje pohľadávky a dlhy.

 

Počet osobných bankrotov sa v januári tohto roka medziročne viac ako zdvojnásobil, keď súdy povolili spolu 734 konkurzov a oddlžení pomocou splátkových kalendárov. Pred rokom skrachovalo 297 Slovákov. Na druhej strane v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v decembri 2021 zbankrotovalo 884 dlžníkov, ich bolo v januári o 16,97 percenta menej. “Jednou z hlavných príčin nízkeho počtu osobných bankrotov v januári minulého roku mohli byť okrem legislatívnej zmeny aj obmedzenia pre núdzový stav, ktorý vláda vyhlásila v súvislosti s bojom proti pandémii nového koronavírusu. Preto v medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v minulom mesiaci tak výrazne vzrástol. Keď si však uvedomíme, že v minulom roku každý mesiac priemerne zbankrotovalo 720 dlžníkov, počet občanov Slovenska, ktorí zbankrotovali v prvom mesiaci tohto roka, je len o 1,94 percenta vyšší,” uviedla hlavná analytička správcu slovenských úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau Jana Marková.

V januári vyhlásili 729 konkurzov a päť dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 37 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 697 na majetok nepodnikateľov. V januári súdy zároveň zrušili 829 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2022 bolo vyhlásených 58.796 osobných bankrotov obyvateľov SR. V januári sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov stali štyridsiatnici s podielom 29,70 percenta. Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 25,34 percenta. Najviac osobných bankrotov, a to 156, bolo vyhlásených v Nitrianskom kraji, nasledoval Trnavský kraj so 128 bankrotmi. Najmenej konkurzov a oddlžení, a to 54, zaznamenali v Trenčianskom kraji, druhý najnižší počet 58 evidujú v Žilinskom kraji.

 

Počet osobných bankrotov sa v januári medziročne viac ako zdvojnásobil. Zdroj: Glob.sk/ Peter Korček

Osobný bankrot je pojem, ktorým sa označuje oddlženie, ktorým sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Oddlženie je možné  dvoma spôsobmi – konkurzom alebo splátkovým kalendárom. „Konkurz je najčastejšia forma oddlženia, pri ktorej sa zastavujú všetky dlhy dlžníka. Dlžník však prichádza o majetok, ak nejaký má. Nie je podmienkou, aby dlžník mal majetok na vyhlásenie konkurzu alebo mal príjem. Splátkový kalendár je druhý spôsob oddlženia, dlžníkovi ostáva celý jeho majetok ak nejaký má, ale musí vedieť splatiť svoje dlhy a musí mať stály príjem,“ informuje Centrum právnej pomoci. Nie je to však zadarmo. Dlžník musí totiž uhradiť cca 500 EUR na preddavok správcu konkurznej podstaty a plus poplatky na advokáta, keďže dlžník musí byť pri oddlžení splátkovým kalendárom zastúpený advokátom.

„Dlžník musí byť platobne neschopný, musí mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok, musí mať poctivý zámer a musí mať centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike. Dlžník sa oddlžuje aj od dlhov, ktoré má v rámci Európskej únie. Oddlžiť sa nemôže napríklad od dlhu na výživnom, od nepeňažného dlhu, od peňažného trestu podľa Trestného zákona a podobne. Dlžník musí mať aspoň jednu exekúciu, daňovú exekúciu alebo exekúciu od Sociálnej poisťovne, ktorá je vedená voči nemu aspoň rok,“ konštatuje Centrum právnej pomoci.

 

Počet osobných bankrotov sa v januári medziročne viac ako zdvojnásobil. Zdroj: Glob.sk/ Peter Korček

Či je alebo nie je proti Vám vedená exekúcia zistíte na príslušnom súde alebo cez stránku www.cre.sk. Dôležité je, či pri osobnom bankrote prídete o majetok a za akých podmienok my zostane. „Pri oddlžení formou konkurzu dlžník prichádza o svoj majetok. Tento majetok sa speňažuje a uhradí sa z nich aspoň časť jeho dlhov. Ak má dlžník majetok a nechce oň prísť je potrebné oddlžiť sa formou splátkového kalendára. Súd má 15 dní na rozhodnutie, rozhoduje väčšinou bez pojednávania a ak súd vyhlási konkurz, táto informácia sa zverejní v obchodnom vestníku a na www.ru.justice.sk – dlžník po zadaní priezviska a mena si môže pravidelne sledovať či už súd vyhlásil konkurz,“ dodáva Centrum právnej pomoci.

Osobný bankrot ale nie je možné využiť na všetko. „Nemôže sa využiť pri hypotekárnych úveroch, ktoré sú spojené so záložným právom a to má prednosť pred oddlžením. Taktiež sa nedá využiť bankrot ani na oddlženie nedoplatkov spojených s užívaním bytu. Navyše OSOBNÝ BANKROT má dosah aj na SPOLOČNÝ MAJETOK V MANŽELSTVE, čo neplatí ak pred vyhlásením bankrotu už bolo vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zároveň platí, že momentom vyhlásenia konkurzu cez osobný bankrot dochádza k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“ informuje portál foaf.sk. Je takisto možné, že pri osobnom bankrote môže prísť aj o bývanie ak bude predmetom oddlženia. Správca môže speňažiť každý majetok, ktorý nie je vylúčený z konkurzu, pokiaľ sa rozhodnete pre oddlženie práve formou konkurzu. Musí ale pri tom prihliadať na nepostihnuteľnú sumu obydlia a túto musí poslať na osobitný účet v banke,“ dodáva foaf.sk.