Regióny Bratislava

Hlavné mesto ponúka adopciu zelene, chce eliminovať samovoľné vysádzanie

Ilustračná fotografia, Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Mesto Bratislava ponúka obyvateľom, neziskovým organizáciám, firmám či podnikateľom možnosť “adoptovať” si zeleň. Chce tak umožniť dobrovoľníkom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o plochy zelene v meste. Zároveň chce eliminovať samovoľné vysádzanie do verejnej zelene, vysádzanie alergénnych a inváznych druhov rastlín, narúšanie ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí či vysádzanie drevín v tesnej blízkosti obytných domov.

Do programu adopcie zelene sa môžu zapojiť aktívni občania, neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie, právnické osoby a  podnikateľské subjekty. “Podmienky na zapojenie sa do programu sú, že plochy zelene musia byť vo vlastníctve a v správe hlavného mesta, musia byť verejne prístupné, žiadateľ sa musí zaviazať, že sa o plochy zelene bude starať minimálne tri roky a zabezpečí starostlivosť o plochy zelene bez nároku na finančnú odmenu,” spresňuje bratislavská samospráva na svojom webe.

V prípade adopcie zelene občanmi či neziskovými organizáciami chce mesto podporiť obyvateľov, ktorí chcú legalizovať svoju starostlivosť o zeleň vo vlastníctve mesta, prípadne sa plánujú starať o zeleň vo vlastníctve mesta v budúcnosti (prídomová zeleň, malé plochy zelene v okolí obytných budov). Bratislavčania, ktorí majú o takúto spoluprácu záujem, môžu vyplniť žiadosť a zaslať ju magistrátu. Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene prehodnotí žiadosti po odbornej stránke, napríklad či bol zvolený vhodný typ či umiestnenie výsadby. Keď je žiadosť vyhovujúca, uzavrie so žiadateľom zmluvu o spolupráci. Obsahom kontraktu bude presná špecifikácia podmienok, ktoré musí žiadateľ plniť.

Viaceré možnosti

Pri adopcii zelene právnickými osobami či podnikateľskými subjektmi chce samospráva využiť ponuky firiem a podnikateľov, ktorí majú záujem v rámci svojich kapacít a finančných možností skrášliť hlavné mesto. “Na území hlavného mesta sa nachádzajú plochy, ktoré nie sú efektívne využiteľné na parkové plochy. Práve na takýchto plochách je možné vytvoriť zaujímavé sadovnícke diela,” tvrdí na webe mesto. V tomto prípade ponúka žiadateľom viaceré možnosti. Buď žiadateľ vypracuje projekt, ktorý mesto posúdi, odsúhlasí a firma či podnikateľ dielo zrealizujú, alebo projekt vypracuje mesto a žiadateľ zrealizuje sadovnícke dielo, prípadne projekt vypracuje mesto a žiadateľ magistrátu poskytne finančné prostriedky na realizáciu sadovníckeho diela.

Záujemcovia o takúto adopciu zo strany firiem a podnikateľov musia vyplniť žiadosť, ktorú zašlú na magistrát a ten ju posúdi. Následne môže mesto so žiadateľom uzavrieť zmluvu o spolupráci, ktorá bude obsahovať aj sankcie v prípade jej porušenia, alebo zmluvu o sponzorskom dare, ak mestu firma či podnikateľ poskytne financie na realizáciu projektu.