Regióny Bratislava

Kraj pokračuje v snahe predchádzať a eliminovať násilie na ženách a deťoch

Ilustračné foto. Zdroj: FB-Polícia SR/Trenčiansky kraj

BRATISLAVA – Predchádzať a eliminovať násilie na ženách a deťoch a zároveň skvalitňovať poskytovanú odbornú pomoc ženám ohrozeným alebo zažívajúcim násilie a ich deťom, aj to je pretrvávajúcou snahou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V tejto súvislosti schválili v piatok krajskí poslanci regionálny akčný plán na roky 2024 až 2026. Ide v poradí o piaty dokument. Pri napĺňaní úloh a cieľov vychádza kraj z plánu, ktorému končí účinnosť v decembri.

“Nebyť vystavovaný násiliu je základné a univerzálne ľudské právo. Hrozba násilia, samotné násilie a jeho pretrvávanie je porušovaním ľudských práv. Násilie páchané na ženách predstavuje najvýraznejšiu formu porušovania ľudských práv žien,” skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Cieľom regionálneho akčného plánu je zabezpečovanie informovanosti, vzdelávania a osvety verejnosti o násilí, ale tiež skvalitňovanie ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie alebo ženám, ktoré sú ohrozené násilím a ich deťom. Na dosiahnutie účinnej a efektívnej pomoci je dôležitá súčinnosť organizácií a inštitúcií na úrovni multiinštitucionálnej spolupráce. Dôraz sa kladie na komplexnú pomoc a koordinovaný prístup.

V každom kraji sa nachádza intervenčné centrum pre obete trestného činu domáceho násilia. Pre Bratislavský kraj je ním Poradenské Centrum Nádej. Ohrozeným osobám poskytuje napríklad krízovú psychologickú intervenciu a dlhodobú psychologickú podporu i všeobecnú odbornú pomoc. Tiež základné a špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti rodinného, civilného a trestného práva najmä s možnosťou podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia i trestného oznámenia. Vyhodnocuje tiež nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia, zostavuje bezpečnostný plán a sprostredkováva poskytovanie sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Regionálny akčný plán ponúka priestor na hľadanie odpovedí na otázky, ako by mala systémová pomoc fungovať, ktoré služby pre ženy zažívajúce násilie v regióne chýbajú alebo sú nedostatkové, či kde sú medzery v systéme pomoci. Zároveň pre hľadanie riešenia na ich odstránenie. Má byť tiež platformou, ktorá má potenciál spájať zástupcov organizácií, verejného a neverejného sektora a poskytnúť priestor pre sieťovanie organizácií.

Dokument uplatňuje viaceré princípy. Ide napríklad o zachovanie základných ľudských práv a slobôd pre ženy a deti, neakceptovateľnosť akejkoľvek formy násilia a nulová tolerancia voči násiliu. Rovnako tak individuálny prístup k ženám zažívajúcim násilie. Obete nemôžu byť z podpory a pomoci vylúčené na základe rasy, národnosti, zdravotného obmedzenia, veku, sexuálnej orientácie, presvedčenia či náboženstva.