Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Na Slovensku stále platia dve MIMORIADNE situácie! Do kedy to ešte potrvá?

Na Slovensku máme stále vyhlásené dve mimoriadne situácie. Zdroj: Peter Korček

“Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sú osoby povinné primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno im v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu. Zároveň je každá fyzická osoba povinná zúčastniť sa na civilnej ochrane osobnými úkonmi. Za osobné úkony sa považuje akákoľvek fyzická alebo duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti,” doplnilo 4justice.sk. K povinnostiam sa vyjadrili aj z Kancelárie ministra vnútra.

Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe možno pri vyhlásenej mimoriadnej situácie uložiť písomným príkazom povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti. Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie je stále platné nariadenie vlády o niektorých opatreniach hospodárskej mobilizácie.” Podľa §3b Zákona o civilnej ochrane umožňuje vyhlásenie mimoriadnej situácie vykonávať záchranné práce, práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia. “Zároveň je tiež možné využívať núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému,” dodáva rezort vnútra. 

 

Na Slovensku máme stále vyhlásené dve mimoriadne situácie. Zdroj: Peter Korček

 V prípade mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné 

  • dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb uvedených v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva, 
  • riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu
  • vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia, alebo sú im zverené
  • plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na plnenie úloh sa vopred pripraviť
  • vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku, 
  • poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú, 
  • poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce. 

“Nedodržanie vyššie uvedeného, neuposlúchnutie varovných signálov, pokynov a výziev vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona, a ďalších povinností ustanovených zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva je priestupkom, za ktorý môže byť uložená sankcia,” konštatuje 4.justice.sk.