Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

NEMÁTE zaplatené povinné zmluvné POISTENIE? RISKUJETE tisícové POKUTY aj EXEKÚCIU

peniaze, bankovky, PZP, poistenie
Na Slovensku musí mať každý majiteľ auta uzatvorené povinné zmluvné poistenie motorového vozidla. Ilustračné foto. ZDROJ: archív/zoznam.sk

BRATISLAVA – Aktuálnou témou pre motoristov je v súčasnosti okrem nedostatku nových automobilov na trhu či vysokých cien pohonných hmôt aj povinné zmluvné poistenie alebo tiež zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

 

Bez benzínu a nafty sa jazdiť nedá a to isté platí aj o povinnom zmluvnom poistení, ktoré potrebuje každý majiteľ auta po uvedení motorového vozidla do prevádzky na Slovensku. Povinné zmluvné poistenie je stanovené Zákonom 381/2001 Z. z. – o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok. „Vodič, ktorý zapríčiní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody a je takisto povinný poškodeným tretím stranám tieto škody nahradiť. Uzatvorením tohto povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za finančné vyrovnanie vzniknutej škody prenesená z poisteného na zvolenú poisťovňu a to na úhradu vzniknutých škôd na zdraví a živote osôb, ako aj na majetku,“ uvádza sa v zákone.

Povinné zmluvné poistenie a je povinný si uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla pri jeho nadobudnutí, a to najneskôr v deň prvého použitia daného motorového vozidla. „Zákonné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s pridelenou štátnou poznávacou značkou (každé motorové vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách) bez ohľadu na to, či bolo, alebo nebolo zaplatené poistné,“ definuje sa v zákone. Poistiť sa dá nielen osobný automobil na klasické spaľovacie motory, ale aj hybridný automobil, elektromobil, dodávkové vozidlo, trojkolku, štvorkolku, nákladné vozidlo, kamióny či autobusy alebo špeciálny automobil. Odľahčene sa dá povedať, že jediné auto, za ktoré si nemusíte zaplatiť zákonné poistenie je to, čo si nekúpite.

 

dopravná nehoda
Na Slovensku musí mať každý majiteľ auta uzatvorené povinné zmluvné poistenie motorového vozidla. Ilustračné foto. ZDROJ: FB/Polícia SR

Iná vec je vymáhanie poistného, čo je záležitosť jednotlivých poisťovní. V zmysle zákona musia totiž vymáhať nezaplatené poistné vrátane škôd, ktoré poistený nesplnením zákonnej povinnosti spôsobil a ďalších zákonom stanovených sankcií. Ak takéto poistenie povinná osoba uzatvorené nemá, môže dostať niekoľko tisícovú pokutu. O informácie k povinnému zmluvnému poisteniu automobilov sme požiadali Denisu Bárdyovú z Oddelenia komunikácie Odboru komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru a Lýdiu Blažekovú, zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Aká je výška pokút v prípade nezaplatenia povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel?

BLAŽEKOVÁ: Pokuta je v rozpätí od 33 do 3.300 EUR, jej výška sa určuje  v závislosti od dĺžky trvania protiprávneho stavu  a závažnosti porušenia  povinnosti. Pokutu udeľuje v správnom konaní okresný úrad.

Je nezaplatenie povinného zmluvného poistenia trestným činom? 

BLAŽEKOVÁ: Nie je

Je nezaplatenie povinného zmluvného poistenia dôvodom na exekúciu? 

BLAŽEKOVÁ: Áno, v prípade, ak je rozhodnutie správneho orgánu právoplatné.

Musí mať majiteľ motorového vozidla pri sebe doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia a tzv. zelenú kartu alebo stačí, ak ju má v elektronickej podobe?

BLAŽEKOVÁ: Vodič vozidla musí mať pri sebe papierovú formu zelenej karty, nie je podmienkou mať pri sebe doklad o zaplatení poistenia.

BÁRDYOVÁ: Vodič je povinný počas vedenia vozidla mať pri sebe doklady predpísané na vedenie vozidla a na výzvu policajta ich predložiť na kontrolu. Medzi tieto  doklady patrí aj doklad o zaplatení zmluvného poistenia od motorového vozidla. V prípade , že vodič nepredloží tento doklad, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu v blokovom konaní  do 50 EUR a v rozkaznom konaní do 100 EUR.

 

Na Slovensku musí mať každý majiteľ auta uzatvorené povinné zmluvné poistenie motorového vozidla. Ilustračné foto. ZDROJ: FB/Polícia SR

Čo v prípade ak vodič bez platného povinného zmluvného poistenia spôsobí nehodu, môže poisťovňa požadovať (vymáhať) zaplatenie škodovej udalosti (náhradu škody) od majiteľa motorového vozidla (nepoisteného vinníka) a v akej výške? 

BLAŽEKOVÁ: Poisťovňa vyplatí poistné plnenie iba v prípade, ak v čase nehody existuje platné poistenie. V prípade, ak poistenie neexistuje, nárokmi poškodeného sa zaoberá Slovenská kancelária poisťovateľov. Ak Slovenská kancelária poisťovateľov vyplatí poškodenému poistné plnenie za škodu, ktorá mu bola spôsobená prevádzkou vozidla bez poistenia má právo na vrátenie celej výšky plnenia od osoby zodpovednej za spôsobenú škodu.

Je možné povinné zmluvné postenie motorových vozidiel a poisťovne meniť každý rok a za akých podmienok? 

BLAŽEKOVÁ: Zmenu poisťovne je možné urobiť iba výpoveďou poistenia v pôvodnej poisťovni ku koncu poistného obdobia, výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Čo v prípade, že na aute nejazdím, nepoužívam ho alebo je pokazené, má jeho majiteľ povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie alebo musí byť auto odhlásené z evidencie?  

BLAŽEKOVÁ: Na každé vozidlo, ktoré je v evidencii vozidiel musí byť uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V prípade, že vozidlo nie je používané je možné požiadať dopravný inšpektorát o dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel. Takéto vozidlo nepodlieha povinnému poisteniu.

BÁRDYOVÁ: V prípade dočasného nepoužívania vozidla (vozidlo nie je používané, vozidlo je nepojazdne a pod.) môže  jeho držiteľ požiadať dopravný inšpektorát o jeho dočasne vyradenie z premávky. Bližšie informácie ohľadne dočasného vyradenia sú dostupné na adrese https://www.minv.sk/?docasne-vyradenie.