NOVINKA Obecná a mestská polícia s väčšími PRÁVOMOCAMI! Nehrozí zneužívanie?

BRATISLAVA – Začiatok januára 2023 je bohatý na rôzne zmeny, úpravy a novely, ktoré viac či menej výrazným spôsobom ovplyvnia život na Slovensku. Jednou z noviniek je aj návrh nového zákona o Obecnej polícii, ktorej sa rozšíria kompetencie.

 

Ministerstvo vnútra totiž novelu predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. V prípade jej schválenia nahradí v súčasnosti účinný zákon. „Polícii chceme poskytnúť adekvátny priestor a nástroje na plnenie svojich úloh. Nová legislatíva im prinesie viac kompetencií, čím sa rozšíria ich právomoci,“  uviedol minister vnútra Roman Mikulec. Pripravené sú tak rozsiahle zmeny pri postavení, oprávneniach a činnosti obecných polícií. Či už pri problémoch s parkovaním,  pri dychových skúškach vodičov alebo uplatnenie objektívnej zodpovednosti pri meraní rýchlosti v obci. Novela zákona by mala byť platná už od od 1. júna 2023. Ako informuje ministerstvo vnútra, medzi nové oprávnenia obecného policajta bude patriť oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti.

Podľa súčasnej právnej úpravy vo vzťahu k plneniu úloh obecnej polície boli jej možnosti nevyhovujúce a boli preto rozšírené o dôvody na požadovanie preukázania totožnosti. Dopĺňa sa nové oprávnenie, ktoré jednoznačne legalizuje vstup a zdržiavanie sa v podnikateľských prevádzkových priestoroch z dôvodu plnenia vymedzených úloh obecnej polície, ktorých plnenie môže byť pri spochybňovaní tejto možnosti značne obmedzené, respektíve úplne znemožnené,“ konštatuje rezort vnútra. Pri použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča) sa po novom uvádzajú aj požiadavky jeho odstránenia z vozidla. Pri dlhodobom použití technického prostriedku na vozidle (30 dní) sa navrhuje odstraňovať toto vozidlo z cesty na náklady jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka.

 

Od júna 2023 sa budú výrazne meniť právomoci Mestskej polície. Zdroj: Mestská polícia Bratislava

V návrhu zákona sa uvádzajú aj všeobecné podmienky o donucovacích prostriedkoch a ich použitia. Voľba konkrétneho donucovacieho prostriedku bude závisieť od povahy zákroku, konkrétnych okolností prípadu a intenzity protiprávneho konania osoby, ktorej konanie (odpor) bude potrebné prekonať, samozrejme, pri splnení zásad zákonnosti a primeranosti.Výpočet jednotlivých druhov donucovacích prostriedkov bol rozšírený o ďalšie prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, pričom sa prihliadalo na ich zjavne vyššiu účinnosť a súčasne nižšiu invazívnosť voči telu osoby ako by tomu bolo v prípade priameho použitia zbrane, resp. aj v prípade použitia ostatných donucovacích prostriedkov. Ide predovšetkým o elektrické alebo iné dočasne zneschopňujúce prostriedky, spútavacie opasky a spútavacie popruhy,“ dodáva ministerstvo.

Pokračovať na ďalšej strane

Viac o téme: alkohol, donucovacie prostriedky, doprava, kontrola, mestská polícia, novela zákona, občiansky preukaz, obecná polícia, parkovanie, samosprávy, verejný poriadok, zákony, zbrane

Súvisiace články