Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

POZOR Na poistenie majetku, osôb alebo zdravia počas vojnového konfliktu ZABUDNITE

Do všeobecných výluk poisťovní môžu spadať aj vojnové udalosti. ZDROJ: Peter Korček

BRATISLAVA – Situácia na Ukrajine ovplyvňuje situáciu na Slovensku aj v oblastiach, ktoré boli doposiaľ až pre pár odborníkov mimo záujmu a Slováci im nevenovali takmer žiadnu pozornosť. Tým bolo poistenie majetku, nehnuteľností, áut, zdravia a rôzne životné poistky v prípade vojnového konfliktu. Situácia je totiž v tomto smere komplikovaná, zložitá a pre mnohých aj šokujúca.

 

Do všeobecných výluk poisťovní môžu totiž spadať aj vojnové udalosti. Poisťovne sa aj v prípade, ak ide o poistenie majetku alebo životné poistenie, riadia výlukami, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve. Okrem vojnových udalostí môže ísť o vojnu, vzbury, povstania, revolúcie, štrajky, sabotáže, zásah úradnej moci, terorizmus a podobné udalosti. Tie všetky spadajú do všeobecných výluk poisťovní, ktoré im vyplývajú aj zo zaistných zmlúv. Primárnym dôvodom, prečo je to tak, je, že ide o typ rizika, ktoré je nepoistiteľné, lebo nie je náhodilé a spôsobuje škody, ktoré nie sú poisťovacími metódami zvládnuteľné a ktoré by dostali poisťovňu do rýchlej insolventnosti, čiže neschopnosti plniť si svoje záväzky.

Typ rizika, akým je poistenie majetku v čase vojnového konfliktu, je však podľa riaditeľa divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Petra Jureckého ťažko uchopiteľný. Okrem toho je tu otázna náhodnosť, ktorá je pre poistenie potrebná a zároveň vie spôsobiť škody veľkého rozsahu na pomerne malom území. “Z toho vyplýva, žiaľ, že majetok je voči prípadu vojnového konfliktu štandardne nepoistiteľný,” konštatoval Jurecký.  O tom, aký rozsah škôd bude poisťovňa kryť, rozhoduje poisťovňa sama a nemôže do toho nikto vstupovať. “Poisťovne sa riadia prísnou reguláciou, nad ktorou dohliada Národná banka Slovenska. Pokiaľ teda ide o rozsah poistného krytia, tak platí iba poistná zmluva, do toho nemôže nikto vstupovať – ani regulátor, ani dohľad,” komentovala Jozefína Žáková zo Slovenskej asociácie poisťovní.

 

Do všeobecných výluk poisťovní môžu spadať aj vojnové udalosti. ZDROJ: Peter Korček

Poistné krytie si klient volí sám. “Pri uzatváraní poistnej zmluvy poistníkovi dáva poisťovňa ponuku s obsahom poistného krytia. Ak tú ponuku prijme, tak zmluva platí v tomto rozsahu a poisťovňa na tom už nemôže nič zmeniť,” vysvetlila Žáková. Výluka na vojnové udalosti má svoje opodstatnenie rovnako ako výluka pre prípad samovraždy alebo výluka na predchorobie. Poisťovňa neplní udalosti, ktoré majú pôvod v udalostiach z obdobia pred dojednaním poistnej zmluvy. Všetky tieto udalosti v sebe podľa riaditeľky divízie životného poistenia a investícií spoločnosti Kataríny Faktorovej nesú riziko vysokého objemu poistných udalostí. Tie by sa v prípade absencie výluky premietli do výšky poistného, čo by výrazne znížilo dostupnosť životného poistenia.

Každá poisťovňa má vojnové udalosti v istej podobe vo výluke. Faktorová pokračovala, že na čom sa celý trh zhodne, je výluka na vojnové udalosti v prípade, ak je poistená osoba aktívnym účastníkom. Dôležité sú dve základné kategórie, ktoré sa týkajú posudzovania poistných udalostí na zmluvách životného poistenia. “Buď hovoríme o poistení profesionálneho vojaka, ktorý je štandardne nepoistiteľný, alebo civilného občana, ktorý býva štandardne poistiteľný za podmienok danej poisťovne,” dodala Faktorová. Niektoré poisťovne profesionálnych vojakov teda nepoisťujú vôbec, iné vylučujú zahraničné misie, ďalšie nastavili dvojročnú čakaciu dobu od vstupu do poistenia a následne plnia bez obmedzení.

 

peniaze, bankovky
Do všeobecných výluk poisťovní môžu spadať aj vojnové udalosti. ZDROJ: Peter Korček

“Akékoľvek škody vzniknuté na poistenom majetku v príčinnej súvislosti s vojnou (vojnovým konfliktom) sú v poistných podmienkach vylúčené. V zmysle poistných podmienok životného poistenia je definovaná výluka, kde je priama alebo nepriama účasť poisteného vo vojne vylúčená, s výnimkou civilných obetí. Nárok na poistné plnenie by teda vznikol len civilistovi. Za priamu účasť považujeme vojakov, mobilizovaných občanov a dobrovoľníkov účastných vojny. Za nepriamu účasť sú považovaný napríklad novinári na území krajiny vo vojnovom konflikte či humanitárny pracovníci. Za civilné obete je považované civilné obyvateľstvo,” povedala Silvia Nosková Illášová, PR manažérka a hovorkyňa úseku marketingu a komunikácie poisťovne Kooperatíva a.s.

 

Do všeobecných výluk poisťovní môžu spadať aj vojnové udalosti. ZDROJ: Peter Korček

“Vo všeobecnosti platí výluka z poistného krytia na poistné udalosti, ktoré vzniknú v súvislosti s vojnovým konfliktom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine však budeme k riešeniu poistných udalostí pristupovať individuálne, pričom budeme prihliadať na konkrétnu situáciu a okolnosti, pri ktorých poistná udalosť nastala,” konštatovala Katarína Ondra, špecialista externej a internej komunikácie Generali Poisťovňa. Ale čo v prípade ak už dojednaná poistná zmluva neobsahuje klauzulu o všeobecnej výluke v prípade vojnovej udalosti, je v takom prípade poisťovňa povinná vyplatiť poistné krytie?

“Pri poistnej udalosti neskúma poisťovňa iba to či dané riziko nie je vo všeobecnej výluke, ale pozerá sa aj na to, či škoda nastala na predmete poistenia (konkrétny majetok- byt dom atď.) a hlavne či tento predmet poistenia je poistený na dané riziko, ktoré spôsobilo škodu,” dodal riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Peter Jurecký, ktorý odpovedal aj na otázku či je majetok voči prípadu vojnového konfliktu poistiteľný. V teoretickej rovine áno, ale treba nájsť poisťovňu ktorá bude vedieť takúto poistnú zmluvu ponúknuť klientovi, a aby mala zaisťovateľa, ktorý jej umožní takéto riziko poistiť. V dnešnej praxi na Slovensku, štandardne takéto poistenie retailového majetku neexistuje.”