Regióny Bratislava

POZOR! Nájom bytov vo vlastníctve mesta bude mať nové pravidlá

Zdroj: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Nájom bytov vo vlastníctve hlavného mesta bude mať v budúcnosti nové pravidlá. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Účinnosť by malo nadobudnúť 1. septembra 2024. Nahradí VZN prijaté pred viac ako 16 rokmi, ktoré podľa magistrátu predstavuje zastaraný systém prideľovania mestských nájomných bytov.

“Ambíciou je zvýšiť dostupnosť a efektívne využívanie bytového fondu hlavného mesta v rámci procesu prideľovania nájomných bytov, ktorý reflektuje aktuálne sociálne potreby a demografický vývoj,” konštatuje samospráva v dôvodovej správe.

V návrhu sú, ako tvrdí, implementované príklady dobrej praxe zo zahraničia, metodiky prevencie straty bývania i základné princípy sociálneho bývania tak, aby využívanie bytového fondu bolo adresné a sociálne citlivé. Materiál v sebe zahŕňa zároveň prvky inklúzie a prevencie straty bývania. Zvyšuje tiež možnosti prístupu k dostupnému bývaniu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, v staršom veku či v bytovej núdzi. Rovnako tak iné skupiny ľudí, ktoré sú znevýhodnené na trhu s bývaním.

Oproti v súčasnosti platnému VZN z roku 2006 dochádza k viacerým zmenám. Jednou z nich je rozdelenie bytov do štyroch kategórií. Konkrétne ide o byty pre osoby zabezpečujúce služby vo verejnom záujme, dostupné bývanie, dostupné bývanie s podporou a byty zvláštneho určenia (bezbariérové byty).

Upravia sa tiež podmienky oprávnenosti, napríklad zavedenie hornej hranice príjmu. Cieľom je zvýšiť dostupnosť a adresnosť, ale zároveň eliminovať prípady, keď sa k nájomnému bývaniu dostali osoby, ktoré si ho vedia, vzhľadom na svoj príjem, zadovážiť objektívne aj inak. Upraviť sa má aj maximálna dĺžky doby nájmu a zrušiť možnosť uzavretia zmluvy na dobu neurčitú.

Zmena sa má tiež dotknúť zloženia a činnosti bytovej komisie, teda odborného poradného orgánu primátora, respektíve starostu. Žiadosti o byty vo vlastníctve hlavného mesta podané a nevybavené pred účinnosťou nového VZN, budú posudzované podľa novej úpravy. Zmluvy o nájme bytov uzavreté pred účinnosťou VZN budú priebežne predlžované, respektíve novo uzatvárané. Zmluvy uzavreté na dobu neurčitú zostanú bezo zmeny.

VZN sa zároveň primerane vzťahuje aj na byty vo vlastníctve hlavného mesta zverené do správy mestských častí. Tie sa môžu rozhodnúť, či aplikujú priamo “mestské” VZN bez ďalšieho, alebo prijmú vlastné VZN či upravia existujúce tak, aby bolo v súlade s novou politikou hlavného mesta v oblasti nájomného bývania. Byty v priamom vlastníctve mestských častí nie sú predmetom tohto VZN.

“Vybrané otázky/oblasti budú upravené v internom predpise – rozhodnutí primátora, respektíve starostu,” dopĺňa dôvodová správa odôvodňujúc tento postup potrebou flexibility. Rozhodnutím primátora, respektíve starostu by mali byť zároveň vydané dva zásadné predpisy. Má ísť o priority mestskej bytovej politiky a pravidlá prideľovania bytov vrátane bodovacieho systému.