Regióny Bratislava Trnava Trenčín Top

Ste to aj Vy? Vyše pol milióna Slovákov dostanete TABLETKY proti RADIÁCII

Začína sa výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce. ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Bývanie v okolí jadrových elektrárni Jaslovské Bohunice a Mochovce má svoje výhody aj nevýhody. Aby boli riziká pre obyvateľov čo najmenšie, zabezpečili Slovenské elektrárne na vlastné náklady tablety jodidu draselného, ktoré rozdávajú obecné a mestské úrady v okolí atómovej elektrárne Bohunice a Mochovce a pravidelne dochádza k ich výmene. Deje sa tak aj v tieto dni. 

 

Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce prebieha od augusta do konca roka 2022. Dotkne sa zhruba 224 obcí a miest a 460-tisíc obyvateľov. Distribúciu profylaktík koordinuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a.s., ktoré jadrové elektrárne vlastnia a prevádzkujú. Výmena profylaktík v 21-kilometrovom okruhu bohunickej a 20-kilometrovom okruhu mochovskej elektrárne prebehla naposledy v roku 2017, tieto tabletky exspirujú v auguste 2022. Povinnosť zaobstarať nové pre svojich zamestnancov a obyvateľov v okolí elektrární a ďalšie určené osoby, na vlastné náklady v zmysle platnej legislatívy, majú Slovenské elektrárne. Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej rezervy celkový počet balení profylaxie navýšili o 10 %.

„Na základe požiadavky od štátnej správy sme zabezpečili jódovú profylaxiu pre všetkých obyvateľov v okolí jadrových elektrární. Distribúcia jodidu draselného , ako prostriedku jódovej profylaxie, je určená do oblasti havarijného plánovania v okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, sme pripravení aj na zvládanie takýchto situácií. Jodid draselný je jedným z prvkov špeciálnej individuálnej ochrany. Je distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadrových elektrární aj v iných štátoch Európy,“ povedal Štefan Hajdú, manažér jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární.

 

Začína sa výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce. ZDROJ: TASR

Výmena sa týka viacerých skupín občanov, vrátane detí s trvalým a aj registrovaným prechodným bydliskom v obci, ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v obci. Samostatnou skupinou sú aj materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, ich študenti a zamestnanci, prevádzky podnikov, domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy pre výkon väzby, pre ktoré sa uvedený počet 460-tisíc jódových tabliet navyšoval na cca 695-tisíc osôb, tak aby boli ďalšie balenia jódovej profylaxie zabezpečené aj pre spomínané zariadenia a inštitúcie. „Rezort vnútra, ako spolukoordinátor distribúcie profylaktík zriadilo na tento účel dva distribučné sklady, z ktorých sa budú vydávať príslušné počty balení pre obce, mestá a osobitne pre určené inštitúcie. Sme pripravení byť maximálne súčinní,“ skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec.

Nepoužité tabletky alebo tabletky po uplynutí dátumu exspirácie je potrebné odovzdať príslušným orgánom miestnej správy, pričom ich zneškodnenie bude zabezpečené v súlade s pravidlami pre liečivá. Starú jódovú profylaxiu je taktiež možné odovzdať aj v ktorejkoľvek lekárni. Ale pozor, profylaktiká nie sú určené na bezprostredné užitie. „Užitie tabliet obsahujúcich stabilný jód blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou, z tohto dôvodu sa tablety použijú len v prípade radiačnej havárie na výzvu kompetentných orgánov, v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie,“ informujú Slovenské elektrárne.

 

Začína sa výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce. ZDROJ: TASR

„V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva SR príslušným orgánom na úseku ochrany obyvateľstva návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie. Táto je neodkladným účinným ochranným opatrením vzťahujúcim sa na štítnu žľazu, ktoré sa vykonáva, ak dochádza k príjmu rádioaktívneho jódu. Zároveň dodávame, že prípravok jódovej profylaxie – jodid draselný je v Slovenskej republike registrovaný ako liečivo, preto dôrazne upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia,“ zdôrazňuje Veronika Drábová, vedúca odboru radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva.

Prečo sa profylaxia distribuuje do domácností?

Aby sa skrátil reakčný čas v prípade udalosti s možným vysokým únikom rádioaktívného jódu do okolia elektrárne. Sú aj iné stratégie distribúcie jódovej profylaxie – napríklad do lekární (ide o liečivo), alebo do skladov civilnej ochrany. Slovensko sa rozhodlo pre túto stratégiu. Preto je žiadúce, aby obyvatelia, ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti elektrární, si tabletky jodidu draselného vyzdvihli vopred na určených miestach v  určenom čase. Prínosy užitia jodidu draselného sú najmä vo včasnom užití pred vystavením organizmu rádioaktívnemu jódu v prípade takýchto udalostí,

Prečo sa distribuuje len v regiónoch v okolí jadrových elektrární?

Zóny ohrozenia boli určené na základe bezpečnostných analýz. Distribúcia v oblasti ohrozenia v blízkosti jadrových elektrární je snaha o primeranú prípravu vzhľadom na možné riziko.

Môže mať užitie jódových tabliet škodlivé účinky?

Jódová profylaxia sa v prípade radiačnej havárie vykonáva u všetkých osôb, vrátane tehotných a dojčiacich žien. Výnimku tvoria osoby precitlivené na jódové preparáty alebo tie, ktoré sa liečili alebo liečia na poruchy funkcie štítnej žľazy. Vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé a z hľadiska zdravia nie sú závažné. Sú uvedené v príbalovom letáku.