Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

VEĽKÁ DISKUSIA o elektrokolobežkách: Patria alebo nepatria na slovenské cesty?

BRATISLAVA – Mimoriadnym hitom súčasnosti sú nielen elektrobicykle, ale aj elektrokolobežky. No ich používanie v cestnej premávke vyvoláva množstvo otáznikov a rôznych, prevažne negatívnych diskusií. Viacerí ich totiž považujú za nebezpečné a jazdu na elektrokolobežkách po chodníkoch alebo cyklotrasách by zakázali, či výrazne obmedzili.

 

Konfliktov a stresových situácii totiž pribúda, pričom každý si obhajuje sám seba. Chodci nadávajú na bezohľadnosť, kolobežkári na ignoráciu a cyklisti na obmedzovanie. Pritom podľa zákona o cestnej premávke pre chodcov, cyklistov aj kolobežkárov platia pravidlá a predpisy.

  • V zmysle ust. § 52 ods. 3 zákona o cestnej premávke chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
  • V zmysle ust. § 52 ods. 5 zákona o cestnej premávke osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.
  • V zmysle ust. § 52 ods. 6 zákona o cestnej premávke osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.
  • V zmysle ust. § 55 ods. 7 zákona o cestnej premávke cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.
  • V zmysle týchto ustanovení zákona o cestnej premávke je osoba ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení oprávnená jazdiť ako po cestičke pre cyklistov, tak aj po chodníku, pričom rýchlostný limit na chodníku nie je stanovený.

 

Patria alebo nepatria elektrokolobežky na slovenské cesty? Zdroj: TASR / František Iván

Zároveň platí, že vodičské oprávnenie je potrebné len na vedenie motorových vozidiel v cestnej premávke, ak ich najvyššia konštrukčná rýchlosť presahuje 25 km/h, pričom je vodič povinný použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke s poukazom na zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. vozidlo musí byť schválené na prevádzku v cestnej premávke. Čiže musí mať vydané osvedčenie o evidencii vozidla a pridelenú tabuľku s evidenčným číslom alebo technické osvedčenie. Schváleniu podľa citovaného nariadenia nepodliehajú vozidlá určené na používanie telesne postihnutými osobami. O rozhovor k elektrokolobežkám v cestnej premávke sa preto požiadali dopravného analytika Jozefa Drahovského a Denisu Bárdyovú z Oddelenie komunikácie Odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

Sú slovenské cesty pripravené a stavané na elektrokolobežky?

Drahovský: Cesty by pripravené aj boli, ale vodiči kolobežiek pripravený nie sú. Častokrát neovládajú ani základné pravidlá cestnej premávky.

Patria elektrokolobežky na slovenské cesty a do cestnej premávky alebo iba na cyklochodníky a cyklotrasy?

DRAHOVSKÝ: Keďže niektoré elektrokolobežky dosahujú rýchlosť aj cez 80 km/hod tak niektoré vôbec nepatria do mesta. Preto je veľký rozdiel elektrokolobežka a elektrokolobežka. To znamená, že niektoré áno a niektoré nie.

BÁRDYOVÁ: Kolobežka s pomocným motorčekom je (podľa ustanovenia § 32 vyhlášky 134/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke) nemotorové vozidlo zachovávajúce pôvodný charakter kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj elektrický pomocný motorček, ktorý neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km a nie je vybavené sedadlom. Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí byť vybavená najmenej jednou brzdou a zariadením umožňujúcim dávať zvukové výstražné znamenie. Za kolobežku s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L. Na kolobežku s pomocným motorčekom, ktorá je považovaná za nemotorové vozidlo sa vzťahujú ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle podľa § 55a Zák. 8/2009 Z.z., pričom vodič takejto kolobežky môže jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Vodič nemotorového vozidla môže vojsť do pešej zóny, len ak mu to dovoľuje príslušná dopravná značka.

Do akej kategórie dopravných prostriedkov patria elektrokolobežky?

DRAHOVSKÝ: Vodič elektrokolobežky je povinný sa správať ako cyklista.

BÁRDYOVÁ: Kolobežky s pomocným motorčekom nie sú zaradené do žiadnej kategórie motorových vozidiel považujú sa za nemotorové vozidlá (§2 ods. 2 písm. m) Zák. 8/2009 Z.z.).

 

Patria alebo nepatria elektrokolobežky na slovenské cesty? Zdroj: TASR / František Iván

Aké pravidlá a predpisy by mali v cestnej premávke dodržiavať ich majitelia?

DRAHOVSKÝ: Komplet všetky pravidlá o cestnej premávke.

BÁRDYOVÁ: Kolobežka s pomocným motorčekom musí byť počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavená zadným odrazovým sklom červenej farby, pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom; odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine kolobežky alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine tak, že odrazené svetlo je viditeľné účastníkovi cestnej premávky idúcemu za kolobežkou. Zadné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti zadnej strany odevu vodiča, predným odrazovým sklom bielej farby; odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom predného kolesa. Predné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti prednej strany odevu vodiča, svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom. Svietidlo musí byť nastavené a upravené tak, že referenčná os svetelného toku pretína rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a že sa toto nastavenie nesmie samovoľne meniť. Svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom, pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla. Zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami. Predmetné svetlá (svietidla) musia byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

Je podľa Vás dôležitý a potrebný vekový limit pre elektrokolobežky pri jazde v cestnej premávke?

DRAHOVSKÝ: Áno, tak ako je to na bicykle. V prvom rade by malo ísť o svojprávnu osobu i keď mladistvú.

BÁRDYOVÁ: Kolobežku s pomocným motorčekom smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov. (§ 55a Zák. 8/2009 Z.z.)

 

Patria alebo nepatria elektrokolobežky na slovenské cesty? Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Nie je podľa Vás potrebné prijať zákon, aby pri jazde elektrokolobežiek v cestnej premávke musel mať ich „šofér“ vodičský preukaz?

DRAHOVSKÝ: Keďže narastá počet tragických nehôd, tak zrejme k tomu dôjde.

BÁRDYOVÁ:  Pokiaľ schvaľovací orgán zaradí kolobežku do kategórie L, napr. L1e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km, v takom prípade by už jej vodič musel byť držiteľom vodičského oprávnenia AM. Otázka evidovania a prideľovania Evidenčného čísla vozidla je problematikou, ktorú zastrešuje ministerstvo dopravy.

Mala by byť limitovaná maximálna rýchlosť pri elektrokolobežkách? 

DRAHOVSKÝ” Rýchlosť je limitovaná dopravným značením. Tak ako je v pláne zaviesť automatický obmedzovač rýchlosti pre motorové vozidla, rovnako by sa mal zaviesť aj pre elektrokolobežky. Niektoré požičovne elektrokolobežiek už takýto limit vo svojich elektrokolobežkách zaviedli. Problém sú súkromne elektrokolobežky, ktoré sa dajú prečipovať na rýchlostne bezlimitné a niektoré dosahujú rýchlosť aj 100 km/hod.

BÁRDYOVÁ: Vodič kolobežky s pomocným motorčekom smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Pokiaľ vodič kolobežky s pomocným motorčekom jazdí po ceste je povinný dodržiavať rýchlostné limity určené zákonom o cestnej premávke.