VEĽKÝ SPOR o ťažbu štrku v okolí Ivanky pri Dunaji: Obec nesúhlasí a urobí rázne opatrenia

BRATISLAVA – Životné prostredie je téma, ktorá sa stala pre Slovensku v posledných rokoch prioritou, je mimoriadne medializovaná a sledovaná. Či už je to ochrana vodných tokov, ovzdušia, fauny aj flóry. Aj preto každý veľký projekt, ktorý by mal ohroziť životné prostredie alebo jeho realizácia je diskutabilná a problematická vyvoláva množstvo otáznikov.

 

Podobne je tomu aj v prípade projektu „Ložisko nevyhradeného nerastu D4 Dekanské“ v katastrálnom území Ivanky pri Dunaji, kde by sa mal ťažiť štrk. Má to ale jeden Nechceme a nesúhlasíme. Také je vyjadrenie starostu Ivanky pri Dunaji Vladimíra Letenaya k pripravovanej ťažbe štrku v lokalite D4 Dekánske, kde by po ťažbe nevyhradeného nerastu mala vzniknúť vodná plocha o rozlohe približne 14,57 hektára. „Dôvodom umiestnenia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite je priaznivá charakteristika horninového prostredia z hľadiska kvality a množstva štrkopieskov v predmetnej lokalite, potreba uvedeného materiálu na prepojenie diaľnic D4 a D1, ako i rozvojové projekty týkajúce sa rozšírenia diaľnice D1 a iné rozvojové projekty budovania dopravnej infraštruktúry v širšom okolí umiestnenia navrhovanej činnosti“, uvádza sa v predloženej správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti. Ale s ťažbou štrku v lokalite D4 Dekánske nesúhlasí obec Ivanka pri Dunaji. Dôvody prečo uverejnila obec na svojej oficiálnej stránke.

 

Veľký spor o ťažbu štrku v lokalite D4 Dekánske v Ivanke pri Dunaji. ZDROJ: fb obec Ivanka pri Dunaji

1) Doprava – podmienkou je trasovanie dopravy mimo zastavané územie a to platí pre vozidlá plné i prázdne – vzhľadom na rozsiahlosť zastavaného územia v okolí si nevieme predstaviť dodržanie tejto podmienky. Ak bude vyťažený materiál použitý na realizáciu prepojenia D1 a D4, ako aj na rozšírenie D1 od Bratislavy smerom na Triblavinu, prípadne aj ďalej, máme vážne obavy z trasovania dopravy cez zastavané územie našej obce, s ktorým zásadne nesúhlasíme. Existujúca účelová komunikácia, na ktorú sa má napojiť doprava od miesta ťažby, popri Mohyle M. R. Štefánika, nie je na území obce Ivanka, ale na území obce Most pri Bratislave. Je však svojim umiestnením bližšia k našej obci, aj viac využívaná obyvateľmi obce Ivanka pri Dunaji. Daná komunikácia nemá parametre na takú záťaž dopravy. Zároveň tam nie sú vybudované miesta na stretávanie sa nákladných automobilov. Je preto takmer isté, že príde k poškodeniu tejto komunikácie. Ak by hrozila zmena trasovania cez komunikácie patriace obci, obec urobí opatrenia na zákaz vstupu nákladnej dopravy (od premostenia cez diaľnicu D4).

2) Blízkosť Národnej kultúrnej pamiatky – obslužná komunikácia sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Mohyly M. R. Štefánika. Mohyla je síce v katastri obce Most pri Bratislave, ale starostlivosť o toto miesto, aj vzhľadom na prístup do tejto lokality zabezpečuje obec Ivanka pri Dunaji, čo predstavuje aj starostlivosť o zeleň či komunikácie v jej blízkosti. Vonkajšie valy tejto národnej kultúrnej pamiatky môžu byť pri navrhovanej forme dopravy ohrozené ich poškodením, narušením ich stability.

 

Veľký spor o ťažbu štrku v lokalite D4 Dekánske v Ivanke pri Dunaji. ZDROJ: fb obec Ivanka pri Dunaji

3) Blízkosť cyklotrasy – navrhovaná doprava v úseku popri Malom Dunaji je vedená cez cyklotrasy, a to modrá cyklotrasa s označením „N2002, Sacravelo“, a aj zelená cyklotrasa s označením „5008, Vrakuňa – Most pri Bratislave – Tomášov“ (zdroj: BSK, cykloportal.sk). Zároveň sa trasovanie dopravy z ložiska nevyhradeného nerastu plánuje cez existujúce parkovisko pred vstupom do širšieho areálu Mohyly. V dnešnej dobe ide o ukľudnenú zónu na prechádzky obyvateľov a veľmi veľký pohyb cyklistov. Toto bude narušené dopravou, hlukom, prachom. Ohrozená bude bezpečnosť chodcov i cyklistov.

4) Fauna – v areáli Mohyly sa nachádza hniezdisko sysľov, ktoré patria medzi chránené živočíchy. Prešli tam aj z areálu letiska, odkiaľ boli vyháňané. V rámci navrhovaného druhu dopravy a jej intenzity považujeme za veľmi reálne ohrozenie tohto chráneného druhu živočícha.

5) Nesúhlas okolitých samospráv – samotný návrh trasovania dopravy ide mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, avšak vzhľadom na to, že trasovanie ide cez kataster obce Most pri Bratislave a končí v zastavanom území Bratislavy, miestnej časti Vrakuňa, predpokladáme možné kroky na zamedzenie takejto formy dopravy. Za problematické považujeme aj to, že po ukončení ťažby v lokalite „PREPOSEK 2“ nebola vykonaná likvidácia úložiska a úprava okolia podľa plánu likvidácie schválenej banským úradom a podľa platného územného plánu obce Ivanka pri Dunaji a vyplývajúcich územných a ďalších správnych rozhodnutí tak, aby okolie vodnej plochy vzniknutej na mieste ložiska, osobitne jej brehy a bezprostredné okolie mohlo byť svojim štandardom použité na prevádzku rekreačnorelaxačnej zóny.

„Na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme s realizáciou navrhovanej činnosti v zmysle predloženej správy o hodnotení navrhovanej činnosti v lokalite D4 Dekanské,“ konštatoval Vladimír Letenay, starosta obce Ivanka pri Dunaji.

Viac o téme: cyklotrasa, D4 Dekánske, investor, Ivanka pri Dunaji. Vladimír Letenay, letisko, Mohyla M. R. Štefánika, samosprávy, ťažka štrku, Územný plán, žívotné prostredie

Súvisiace články