Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

MIMORIADNE šokujúce informácie! Na Slovensku máme kryty civilnej ochrany iba pre 250 tisíc ľudí

Zariadenia na ochranu civilného obyvateľstva na Slovensku sú roky nevyužívané. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Kryty civilnej ochrany boli objekty, ktoré sa za socializmu budovali povinne v každom jednom meste, v obciach či na sídliskách. Boli pravidelne kontrolované, udržiavané a pripravené na mimoriadne situácie. To sa zmenilo po Nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa na tieto objekty „zabudlo“ a stali sa nepotrebnými.

 

Ale ako ukazuje aktuálna situácia ich úloha môže byť opäť strategická a dôležitá. Otázkou je, koľko ich po viac ako tridsiatich rokoch zostalo v prevádzkovom  stave, aká je ich technická vybavenosť a kde sa vôbec nachádzajú. Kryty civilnej ochrany boli totiž postavené v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia a po roku 1989 sa do ich existencie prestalo investovať. Aj preto väčšina Slovákov ani len netuší, kde sa nachádzajú, v akom sú stave, ako fungujú a kto je zodpovedný za ich technický stav, vybavenie a prevádzku. Dôležité je vedieť ešte jednu vec. Do odolných a plynotesných krytov sa nezmestia všetci Slováci. Ich kapacita dosahuje približne 6 percent obyvateľstva. Napríklad do bratislavských odolných a plynotesných krytov sa zmestí cca 11 percent ľudí, čo je približne 45-tisíc ľudí. O informácie o krytoch civilnej ochrany sme preto požiadali Tlačový odbor ministerstva vnútra, pod ktoré civilná ochrana obyvateľstva patrí.

 

Zariadenia na ochranu civilného obyvateľstva na Slovensku sú roky nevyužívané. ZDROJ: archív zoznam.sk

Aký je celkový počet ochranných úkrytov na Slovensku, koľko ich v jednotlivých krajoch a pre aké veľké množstvo obyvateľstva sú kapacitne pripravené?

– Na Slovensku sa nachádza približne 1500 odolných a plynotesných úkrytov, z toho približne jedna štvrtina sa nachádza v Bratislave a zvyšok je relatívne rovnomerne rozmiestnených po mestách na celom Slovensku. Tieto úkryty majú súhrnnú kapacitu okolo 250 tisíc ukrytých. Pre zvyšnú populáciu sa ráta s budovaním tzv. jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch a iných stavbách. Okresné úrady vedú evidenciu úkrytov vo svojom územnom obvode.

V akom stave sú zariadenia civilnej ochrany na Slovensku?

– Momentálne je podstatná časť úkrytov v správe miest a obcí, ktoré zodpovedajú za ich celkový stav. V relatívne dobrom stave sú najmä úkryty vo veľkých priemyselných podnikoch. Pri novších stavbách sa z dôvodu ekonomickej uskutočniteľnosti neprojektovali typické plynotesné a odolné úkryty. Pre potreby ukrytia sa vyčlenili podzemné priestory, ktorým by sa v prípade potreby zmenil účel využitia a urobili by sa potrebné úpravy. Väčšina krytov civilnej ochrany (odolné a plynotestné) bola budovaná v 60-tych a 70-tych rokoch a tomu zodpovedá aj ich technický stav.

Kto je zodpovedný za jednotlivé zariadenia civilnej ochrany v obciach a kde je možné získať informácie, o tom, kde sa tieto zariadenia v obciach nachádzajú? 

– Zodpovední sú vlastníci (obce, samosprávy, prípadne súkromníci). V prípade informácií, kde sa tieto zariadenia nachádzajú, treba kontaktovať jednotlivých vlastníkov.

 

Počet krytov civilnej ochrany na Slovensku nie je dostatočný pre všetkých obyvateľov. ZDROJ: MV SR

Ako sú vybavené jednotlivé zariadenia civilnej ochrany – technicky, materiálne, personálne?  

Ochranné stavby sú podľa typu a druhu vybavené základnými prvkami zabezpečujúcimi elimináciu následkov na život a zdravia osôb.

 • zariadením na zásobovanie vodou
 • zariadením na zásobovanie elektrickou energiou, (napríklad aj dieselagregátom vrátane zariadenia naftového hospodárstva
 • vzduchotechnického zariadenia, napríklad filtračného a ventilačného zariadenia rôzneho typu  s príslušnými filtračnými komorami a filtrami
 • kanalizačného zariadenia, prípadne zariadenia na prečerpávanie splaškov
 • zariadenia odmorovacích priepustov, napríklad sprchovej ružice, vodovodnej batérie, podlahového roštu
 • zariadenia sociálnych miestností, napríklad vybavenia WC a umyvární
 • spojovacieho zariadenia

Potravinami, liekmi a zdravotníckymi potrebami okrem lekárničiek sa úkryty nevybavujú. Tieto komodity sú súčasťou osobnej výbavy každej ukrývanej osoby –  úkrytovej batožiny. Pri prípadnom zabezpečovaní ukrytia sú osoby pri nástupe do úkrytu povinné vziať si odporúčanú úkrytovú batožinu, ktorá má obsahovať okrem osobných dokladov, dôležité dokumenty (občiansky preukaz, vojenská knižka, vodičský preukaz, cestovný pas, výmer dôchodku, zdravotná karta, poistné zmluvy, vkladné knižky, úverové zmluvy, majetkové doklady a podobné dôležité listiny a dokumenty), peniaze, cennosti malých rozmerov, osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby, základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na dobu 2-3 dní, predmety osobnej hygieny a dennej potreby, náhradné oblečenie a obuv, prikrývku alebo spací vak, vreckovú lampu a ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia avšak do odporúčanej celkovej hmotnosti batožiny max. 10-15 kg.

 

Krytov civilnej ochrany je na Slovensku málo a sú v zlom technickom stave. ZDROJ: TASR

Základné vybavenie je v úkrytoch po celý čas. To neplatí o vode, ktorej zásoby sa dopredu nerobia. Mal by byť čerstvá a má jej byť toľko, aby mal každý ukrývaný 3 litre na deň. V krytoch majú byť lavice alebo stoličky na sedenie, ležadlá pre starších, chorých, prípadne deti. Platí, že  minimálne 20 % ukrývaných má možnosť ležať, ostatní by mali sedieť. Podobne je to aj s plynovými maskami, ktoré sú uložené v skladoch materiálu civilnej ochrany a v prípade potreby budú vydané podľa plánu výdaja prostriedkov individuálnej ochrany.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu

 • zbrane všetkého druhu
 • alkohol a iné návykové látky
 • zapáchajúce a ľahko zápalné látky
 • objemné predmety, kočíky, periny a podobne
 • domáce zvieratá, psy, mačky a iné
 • zapaľovače, cigarety, ponorné variče a podobne
 • jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu

Ako sa správať v úkryte

 • správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu
 • neplytvajte vodou a potravinami
 • udržujte čistotu a poriadok
 • chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte
 • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče

Ak by sa zhodou okolností niečo stalo, je potrebné počúvať sirény, rozhlas a televíziu a miestne informačné prostriedky obce. Varovné signály a informácie by mali obsahovať deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia, údaje o zdroji ohrozenia, údaje o druhu ohrozenia, údaje o veľkosti ohrozeného územia a základné pokyny na konanie obyvateľstva. Miestne informačné prostriedky obce takisto hlásia že nebezpečenstvo pominulo.