Kategórie Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Stavať sa má NOVÁ diaľnica! Osem obcí je ZÁSADNE proti nej

Osem obcí v okolí Bratislavy je proti výstavbe obchvatu mesta, tzv.tangenty. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Dopravná infraštruktúra je rozhodujúcim faktorom rozvoja všetkých regiónov Slovenska. Nedostatočná diaľničná sieť a chýbajúce rýchlostné komunikácie spôsobujú na slovenských cestách extrémne kolóny, zdržania, stres a nervozitu. No nie všade s budovaním diaľnic a rýchlostných ciest súhlasia a sú z nich nadšení.

 

Mimoriadna nespokojnosť je najmä v obciach pri Bratislave, kde by sa mala začať stavať tzv.tangenta, čiže projekt prepojenia ciest I/61 a diaľnice D4. Aby neprišlo k omylu, nie je to dostavba križovania diaľnic D1 a D4 pri Triblavine, ktorá sa začne na jar 2023, ale ide o novú cestu, ktorá by mala spojiť diaľnicu D1 z rýchlostnou komunikáciou R1. Konkrétne je to trasovanie novej cesty II. triedy z mimoúrovňovej križovatky Triblavina s križovaním cesty I/61 v polohe medzi Ivankou pri Dunaji a Bernolákovom a obchvatom obce Zálesie s prepojením do novej mimoúrovňovej križovatky na D4. S odbočením pri obci Ivanka pri Dunaji východne od obcí Zálesie a Malinovo, s pripojením na mimoúrovňovú križovatku plánovanej rýchlostnej cesty R1 v obci Most pri Bratislave. K celému pripravovanému projektu sa vyjadrilo osem obcí, ktoré s realizáciou a výstavbou tangenty zásadne nesúhlasia a svoje stanovisko poslali už aj Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktoré má výstavbu tangenty zabezpečovať a financovať.

Nesúhlasný návrh vzišiel zo spoločného rokovania starostiek, starostov a ďalších zástupcov ôsmych obcí, ktoré spolu rokovali ešte 5.decembra 2022 v priestoroch obecného úradu Ivanka pri Dunaji. Ide o obce Most pri Bratislave, Zálesie, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Malinovo, Veľký Biel, Nová Dedinka a Tomášov. „Obec Bernolákovo si uvedomuje naliehavosť riešenia dopravnej situácie, ktorej dopady na jej obyvateľov sú významné, hlavne z pohľadu zaťaženia tranzitnou osobnou prepravou  prechádzajúcou z okolitých obcí. Princíp vedenia a trasovania tangenty by mal byť taký, aby umožňoval pripojenia každej z dotknutých obcí tak, aby nevznikal nežiaduci tranzit cez susedné obce, t.j. priamo minimálne jedným dopravným pripojením (privádzačom) na túto komunikáciu. Druhý princíp by mal rešpektovať ochranu životného prostredia a tretí princíp by mal zamedziť tranzitu pre nákladnú dopravu  v území. Navrhovaná tangenta by mala slúžiť občanom dotknutých obcí na bezpečné a rýchle napojenie na nadradenú dopravnú infraštruktúru,“ povedal Miroslav Turenič, starosta Bernolákova.

 

Osem obcí v okolí Bratislavy je proti výstavbe obchvatu mesta, tzv.tangenty. ZDROJ: archív zoznam.sk

Bernolákovo sa vyjadrilo k strategickému úseku medzi mimoúrovňovou križovatkou Bernolákovo-západ (I/61) a cestou III/1048. „Tento úsek je najdôležitejšou  a najpotrebnejšou zo všetkých navrhovaných úsekov. Pri jeho trasovaní na rozhraní katastrov obcí Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo požadujeme minimalizovať záber lesných pozemkov s návrhom opatrení na zníženie dopadov spôsobených exhalátmi a hlukom. Návrh by mal byť riešený tak, aby po prekonaní železničnej trate  tangenta  úrovňovo križovala cestu III/1048 z dôvodu, čo najmenšieho záberu pozemkov,“ vyjadril sa Turenič. Problémom je aj navrhovaná zmena kategórie cesty III. triedy, kategórie C 7.5 na cestu II. triedy, kategórie C 9,5. „V zmysle STN 73 61 10 tabuľky č.1 sa zberné komunikácie v sídlach pod 20 tisíc obyvateľov zriaďujú z ciest III“. triedy, až v sídlach nad 20 tisíc sa zriaďujú z ciest II. Triedy,“ dodal Turenič.